Menu top

Trwa pierwszy etap rekrutacji elektronicznej na wizyty studyjne w poszczególnych instytucjach UE w 2020 roku - rekrutacja otwarta do 17 stycznia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na kolejne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2020 roku w wybranych instytucjach Unii Europejskiej.

Rekrutacja jest adresowana do sędziów, prokuratorów, asesorów, wykładowców KSSiP. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na wizyty studyjne realizowane  w I półroczu 2020 roku.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie  i jest otwarta w terminie do 17 stycznia 2020 roku.

 

Wizyty studyjne w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu w 2020 roku, syg. M3/D1/20:

Terminy wizyt:

Język roboczy:

2 - 4 marca 2020

angielski

16 – 18 marca 2020

francuski

22 - 24 czerwca 2020
(termin wstępny)

angielski

 

Wizyty studyjne w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w 2020 roku, syg. M3/D2/20:

Terminy wizyt:

Język roboczy:

9 - 10 marca 2020

angielski

4 – 5 maja 2020

francuski

6 – 7 lipca 2020

angielski

 

 

Wizyty studyjne w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli w 2020 roku, syg. M3/D3/20:
w Radzie Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Inspektoracie Ochrony Danych (EDPS), Europejskim Urzędzie ds. Przeciwdziałania Nadużyciom (OLAF).

Terminy wizyt:

Język roboczy:

27 - 29 kwietnia 2020

angielski

 

 

Wizyta studyjna w siedzibie EUROJUST w Hadze w 2020 roku, syg. M3/D4/20
– adresowana do prokuratorów i asesorów prokuratury;

Termin wizyty:

Język roboczy:

22 – 24 czerwca 2020

angielski

 

 

Wizyta studyjna w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w 2020 roku, syg. M3/D5/20:

Termin wizyty

Język roboczy:

4 – 5 czerwca 2020

angielski

 

 

Wizyta studyjna w Instytucie Antropologii Społecznej Maxa Plancka w Halle w 2020 roku, syg. M3/D5/20:

Termin wizyty:

Język roboczy:

1 – 5 czerwca 2019

angielski

 

Wizyta w Instytucie w Halle w Niemczech jest dedykowana dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Tematyka stażu czerwcowego dotyczy prawa rodzinnego w zakresie spraw o charakterze transgranicznym ze szczególnym uwzględnieniem komponentu różnic społeczno-kulturowych i religijnych i wynikających z nich sporów na tle prawa rodzinnego, prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

Uwaga! Kandydaci na staż w Instytucie Antropologii Społecznej Maxa Plancka proszeni są o złożenie listu motywacyjnego w języku angielskim ze wskazaniem szczególnego obszaru zainteresowań i zauważalnych problemów w orzecznictwie z zakresu przedmiotu planowanej wizyty "Prawo rodzinne a kulturowa / religijna różnorodność współczesnej Europy"

  • rozwiązanie małżeństwa i uznanie orzecznictwa w tym zakresie w przypadku małżeństw wielokulturowych;
  • naruszenia zasad antydyskryminacji, ochrona prawa jednostki do samostanowienia a kwestie sporne w ustaleniu jurysdykcji krajowej i właściwości miejscowej w międzynarodowym postępowaniu cywilnym;
  • wpływ migracji na społeczeństwa państw członkowskich UE i wynikające z tego tytułu wyzwania dla sędziów w orzekaniu;

Szczegóły informacyjne w tym zakresie dostępne są w załączniku poniżej.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wybranej wizycie studyjnej uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2020 roku w odniesieniu do wizyt realizowanych w I półroczu 2020 roku.

Rejestracja kandydatów na wizyty studyjne studyjne prowadzona jest tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem dwóch  platform. Rejestracja przebiega dwuetapowo:

Kandydaci rejestrują się na dwóch platformach (wymagalnośc obu rejestracji):

  1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://exp-platform.ejtn.eu/).
  2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.

Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla intersującego nas stażu i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas staż i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na staż należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu.

Zasady finansowania udziału w wizytach studyjnych
Udział w programie jest bezpłatny. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca diety w kwocie od 160 do 200 EUR w zależności od wizyty na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia po zakończeniu wizyty studyjnej w formie przelewu. Ponadto, EJTN zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku  - link do polityki finansowania wydarzeń szkoleniowych EJTN (widoczny poniżej).

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW na czas pobytu na wymianie stażowej poza granicami Polski.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach stażu.

Warunki uczestnictwa w wizytach studyjnych:

  1. Znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Dokumenty można dołączyć w trakcie rejestracji na Platformie EJTN w sekcji 'Document Submission'.
    W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Rejestracja dwuetapowa- konieczna jest rejestracja na obu platformach

na Platformie Szkoleniowej KSSiP  http://szkolenia.kssip.gov.pl/
na Platformie Elektronicznej EJTN https://exp-platform.ejtn.eu/

Rejestracja na obu platformach jest możliwa tylko w terminie do 17 stycznia 2020 roku. Po tym terminie rejestracja zostanie zamknięta.

  1. W programie wizyt mogą uczestniczyć osoby, które brały w nim udział w latach poprzednich, jednakże pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają osoby dotąd nie uczestniczące w wizytach studyjnych EJTN i spełniające powyższe kryteria. Kandydatury osób, które już uczestniczyły w wizytach studyjnych i spełniają ww. kryteria, będą rozpatrywane w zależności od daty poprzedniego wyjazdu, tj. im dawniejsza data wyjazdu, tym wyższe miejsce na liście rekomendowanych przez KSSiP polskich sędziów i prokuratorów do udziału w Programie Wymiany EJTN.

Zaleca się by kandydaci rejestrowali się na maksymalnie 3 wizyty studyjne.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w programie wizyty studyjnej zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) po konsultacji z instytucją przyjmującą w porozumieniu z KSSiP w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów, uprzednio zarejestrowanych na platformie .

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu / stażu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej KSSiP, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w przedmiotowym stażu zagranicznym.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wizytach studyjnych będą powiadamiane przez Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w zależności od terminu planowanej wizyty i otrzymania potwierdzenia mailowego z EJTN o zakwalifikowaniu. W przypadku wizyt z terminem marcowym spodziewany termin powiadomienia o kwalifikacji przypada na połowę lutego 2020 roku.

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/corporate_financial_policy_...

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _EN
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/Study%20visits/Frequently%20Asked%20Questions.pdf

Data publikacji: 
2019-12-16 15:35
Data wytworzenia: 
2019-12-16 15:28
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-12-17 11:23
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska