Język strony

Menu top

Trwa rekrutacja na 3-miesięczny staż w siedzibie Eurojust w Hadze w ramach Programu Wymiany EJTN 2020

Termin rekrutacji upływa:

przedłużony 16 grudnia 2019 roku

staż 3-miesięczny w siedzibie Eurojust w Hadze
na przestrzeni 2020 roku

syg. M3/C/20

2 miejsca

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) w 2020 roku oferuje:

2 miejsca na 3-miesięcznym stażu w języku angielskim w siedzibie EUROJUST w Hadze – sygn. M3/C/20;

Wymagania:

  1. Staż adresowany jest do prokuratora lub sędziego (preferowani będą sędziowie orzekający w sprawach karnych) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w sporządzaniu i realizacji wniosków o pomoc prawną.
  2. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF.
    W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  3. Termin stażu: staż trwa 3 miesiące i jest realizowany w terminie między marcem a grudniem 2020 roku według ustaleń między zakwalifikowanym kandydatem a polskim biurem EUROJUST w Hadze. Nie ma możliwości przedłużenia stażu.
  4. Kandydaci zobowiązani są do uzyskania przed przystąpieniem do rekrutacji pisemnej zgody przełożonego (Prezesa Sądu lub Prokuratora właściwej jednostki organizacyjnej) na udział w długoterminowym stażu realizowanym we wskazanym terminie 2020 roku – skan elektroniczny należy dołączyć do zgłoszenia.
  5. CV w języku polskim i języku angielskim – skany lub pliki Word należy dołączyć do dokumentacji podczas rejestracji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wybranym stażu krótkoterminowym uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 roku postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

  1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://exp-platform.ejtn.eu/).
  2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.

Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla intersującego nas szkolenia / stażu i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie/staż i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na staż należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu.

Rekrutacja na staż w Eurojust odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury (zarządzenie dostępne jest pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/node/4016) - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN w terminie do 17 stycznia 2020 roku. O ostatecznej kwalifikacji uczestnika i przydziale miejsc na wymiany specjalistyczne decyduje Sekretariat EJTN.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w programie wymiany zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w porozumieniu z KSSiP w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów, uprzednio zarejestrowanych na platformie.

 

Zasady organizacyjne

Staż długoterminowy z założenia jest bezkosztowy dla polskiego sądu czy prokuratury i realizowany jest na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do sędziów (art. 77 §3b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2062) lub Prokuratora Generalnego w odniesieniu do prokuratorów (art. 106 § 7a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1767).

Udział w wymianach długoterminowych jest formą kształcenia ustawicznego i odbywa się w ramach delegacji, podczas której uczestnik zachowuje prawo do wynagrodzenia z jednostki macierzystej. Jednostka macierzysta uczestnika stażu nie ponosi natomiast dodatkowych kosztów udziału w programie szkolenia, albowiem są one pokrywane przez EJTN.

Uczestnik stażu zobowiązany jest do zorganizowania podróży oraz miejsca zamieszkania na czas odbywania stażu za granicą we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom po uzyskaniu potwierdzenia
o zakwalifikowaniu na staż wskazanie rachunku bankowego w walucie EURO niezbędnego do przelewów diet z EJTN.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje  w kosztach stażu.

 

Zasady finansowania

Udział w programie z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca na czas odbywania stażu diety dzienne w kwocie 120 EURO na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży długoterminowych nie krótszych niż 3 miesiące (punkt 14 Polityki finansowania działań szkoleniowych EJTN (Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN)

 

Przed rozpoczęciem stażu uczestnik otrzymuje w drodze przelewu bankowego równowartość dwumiesięcznych diet skalkulowanych na okres trwania pierwszych 2 miesięcy stażu. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Kolejne przelewy będą realizowane przez EJTN w regularnych miesięcznych odstępach. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN w punkcie 14 (poniżej wersja anglojęzyczna i polskojęzyczna)

 

Informacje szczegółowe dot. procedury kwalifikacji i wyjazdu na staż długoterminowy:
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/Long_Term_conditions_AM.pdf

 

List intencyjny Prezesa Eurojust
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/Letter%20President%20Hamran%20EUROJUST.pdf

 

Broszura informacyjna o Programie Wymiany EJTN
http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-PL.pdf

 

Zasady finansowania stażu „Corporate Financial Policy
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/CFP_New%20version.pdf

 

Polityka finansowania działań szkoleniowych EJTN (Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN_PL)
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/corporate_financial_policy_pl.docx

 

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _EN
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

 

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _FR
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

 

Instrukcja – jak zarejestrować swoją kandydaturę na platformie elektronicznej EJTN?
http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Calls-for-participation/

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-11-18 11:56
Data wytworzenia: 
2019-11-14 13:44
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-12-06 15:32
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska