Menu top

Trwa rekrutacja na 10-miesięczny staż w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w ramach Programu Wymiany EJTN 2020 - rekrutacja otwarta do 9 grudnia 2019 roku

Termin rekrutacji upływa:

przedłużony do 16 grudnia 2019 roku

staż długoterminowy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w Luksemburgu
w terminie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku

syg. M3/A/20


1 miejsce

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) w 2020 roku oferuje:

  • 1 miejsce na 10-miesięcznym stażu w języku francuskim w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w terminie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.– sygn. M3/A/20;

Wymagania:                                                                        

  1. Staż adresowany jest do sędziego lub prokuratora z co najmniej 1-rocznym stażem pracy w zawodzie sędziego lub prokuratora.
  2. Bardzo dobra znajomość języka francuskiego na poziomie  co najmniej C1, wymagana do aktywnej współpracy i zaangażowania stażysty w gromadzenie dokumentacji procesowej oraz pracy przy sporządzaniu decyzji prawnych – poświadczona certyfikatem. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. 
  3. Znajomość prawa UE
  4. Znajomość innego języka z państw członkowskich Unii Europejskiej jest również pożądana.
  5. Termin stażu: staż odbywa się w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.
  6. Kandydaci ubiegający się o udział w długoterminowym stażu zobowiązani są do uzyskania przed przystąpieniem do rekrutacji pisemnej zgody przełożonego (Prezesa Sądu lub Prokuratora właściwej jednostki organizacyjnej) na udział w stażu realizowanym we wskazanym terminie 2020 i 2021 roku – skan elektroniczny dołączony do zgłoszenia.
  7. CV w języku polskim i w języku francuskim – skany lub pliki Word dołączone do dokumentacji podczas rejestracji.

(dokumentacja do przesłania na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygntaury M3/A/20);

Pierwszy etap rekrutacji na staż długoterminowy jest otwarty do 16 grudnia 2019 roku i jest prowadzony w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydata na platformie internetowej EJTN oraz na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w stażu długoterminowym uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 roku postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

  1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://exp-platform.ejtn.eu/).
  2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.

Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla intersującego nas szkolenia / stażu i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie/staż i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na staż należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu.

Drugi etap rekrutacji – Wyboru kandydata na staż długoterminowy, a następnie jego rekomendacji dokona Komisja do przeprowadzenia naboru i przyznania rekomendacji, powołana na podstawieZarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury. W przypadku spełnienia kryteriów naboru na międzynarodowy staż długoterminowy do Trybunału Sprawiedliwości UE przez większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc, Komisja przeprowadzi rozmowę rekrutacyjną w formie videokonferencji w wyznaczonym terminie po 9 grudnia 2019 roku.

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i po rozmowach rekrutacyjnych rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN w terminie do 31 stycznia 2020 roku. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w stażu długoterminowym zostanie podjęta przez instytucję przyjmującą stażystów w porozumieniu z Sekretariatem Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów.

Zasady organizacyjne

Staż długoterminowy w Trybunale Sprawiedliwości z założenia jest bezkosztowy dla polskiego sądu czy prokuratury i realizowany jest na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do sędziów (art. 77 §3b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2062) lub Prokuratora Generalnego w odniesieniu do prokuratorów (art. 106 § 7a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1767).

Udział w wymianach długoterminowych jest formą kształcenia ustawicznego i odbywa się w ramach delegacji, podczas której uczestnik zachowuje prawo do wynagrodzenia z jednostki macierzystej. Jednostka macierzysta uczestnika stażu nie ponosi natomiast dodatkowych kosztów udziału w programie szkolenia, albowiem są one pokrywane przez EJTN.

Uczestnik stażu zobowiązany jest do zorganizowania podróży oraz miejsca zamieszkania na czas odbywania stażu za granicą we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom po uzyskaniu potwierdzenia
o zakwalifikowaniu na staż wskazanie rachunku bankowego w walucie EURO niezbędnego do przelewów diet z EJTN.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje
w kosztach stażu.

Zasady finansowania

Udział w programie z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca na czas odbywania stażu diety dzienne w kwocie 120 EURO na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży długoterminowych nie krótszych niż 3 miesiące (punkt 14 Polityki finansowania działań szkoleniowych EJTN (Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN)

Przed rozpoczęciem stażu uczestnik otrzymuje w drodze przelewu bankowego równowartość dwumiesięcznych diet skalkulowanych na okres trwania pierwszych 2 miesięcy stażu. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Kolejne przelewy będą realizowane przez EJTN w regularnych miesięcznych odstępach. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN w punkcie 14 (poniżej wersja anglojęzyczna i polskojęzyczna)

Informacje szczegółowe dot. procedury kwalifikacji i wyjazdu na staż długoterminowy:
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/Long_Term_conditions_AM.pdf

Broszura informacyjna o Programie Wymiany EJTN
http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-PL.pdf

Zasady finansowania stażu „Corporate Financial Policy
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/CFP_New%20version.pdf

Polityka finansowania działań szkoleniowych EJTN (Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN_PL)
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/corporate_financial_policy_pl.docx

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _EN
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _FR
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

Instrukcja – jak zarejestrować swoją kandydaturę na platformie elektronicznej EJTN?
http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Calls-for-participation/

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-11-18 11:58
Data wytworzenia: 
2019-11-14 12:51
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-12-06 15:28
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska