Język strony

Menu top

Zapytanie ofertowe pn:"Usługa polegająca na opracowaniu i testowaniu (w sposób opisany w zamówieniu) trzech narzędzi służących do usprawnienia procesu orzeczniczego (arkuszy kalkulacyjnych) sporządzonych w programie MS EXCEL..."

Tytuł postępowania: Usługa polegająca na opracowaniu i testowaniu (w sposób opisany w zamówieniu) trzech narzędzi służących do usprawnienia procesu orzeczniczego (arkuszy kalkulacyjnych) sporządzonych w programie MS EXCEL (wersja oprogramowania nie niższa niż 2007 i nie wyższa niż 2013)

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na opracowaniu i testowaniu (w sposób opisany w zamówieniu) trzech narzędzi służących do usprawnienia procesu orzeczniczego (arkuszy kalkulacyjnych) sporządzonych w programie MS EXCEL (wersja oprogramowania nie niższa niż 2007 i nie wyższa niż 2013), w zakresie:

  • obliczania kosztów postępowania cywilnego w wariancie dotyczącym jednego powoda i jednego pozwanego (zadanie częściowe nr 1);
  • obliczeń na potrzeby wydania orzeczenia o dziale spadku przy założeniu, że w postępowaniu uczestniczy nie więcej niż 20 osób, a ich udziały w poszczególnych składnikach spadku są równe (zadanie częściowe nr 2);
  • obliczeń na potrzeby sporządzenia orzeczenia o podziale majątku wspólnego (zadanie częściowe nr 3).

Zamówienie realizowane jest w ramach realizowanego przez Dział Badań i Analiz projektu: „Formuły liczące w pracy orzeczniczej sędziego cywilisty”.  Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

 

Określenie sposobu składania ofert

  1. Oferta przedstawiona na formularzu ofertowym wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.pietrzak@kssip.gov.pl lub za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź dostarczona osobiście (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) na adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin, pok. 2.25 (sekretariat)

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega, że po zakończeniu postępowania, nie zwraca złożonych ofert.
  3. Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na JEDNĄ, lub WSZYSTKIE z trzech części.

 

Termin składania ofert:

16. września 2019 r., godz. 10:00

Data publikacji: 
2019-09-06 07:48
Data wytworzenia: 
2019-09-06 07:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: