Menu top

Zapytanie ofertowe pn "Przeprowadzenie w narzędziu e-KSSiP audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji oraz testów wdrożeniowych wraz z testem WCAG 2.0..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia w narzędziu e-KSSiP audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji oraz testów wdrożeniowych wraz z testem WCAG 2.0.  zaktualizowanym o zapisy ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 848 (WCAG 2.1.) umożliwiających realizację założeń projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

nr OSU-VI.2610.5.1.2019

Zamówienie składa się z dwóch części:
Część 1: Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji
Część 2: Testy wdrożeniowe wraz z testem WCAG 2.0. zaktualizowanym o zapisy ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 848 (WCAG 2.1.).
Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej
Dział Funduszy Pomocowych
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin
do dnia 23.08.2019 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapewniającej nienaruszalność oraz opisać:

Imię i nazwisko Wykonawcy/Firma:

Adres Wykonawcy:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego
i Współpracy Międzynarodowej

Dział Funduszy Pomocowych

ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin

 

Oferta – na Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach postępowania
nr OSU-VI.2610.5.1.2019

Nie otwierać przed terminem 23.08.2019 r. godz. 15:00 (data, godzina).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega, iż po zakończeniu postępowania, nie zwraca złożonych ofert.
Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2019-08-14 13:30
Data wytworzenia: 
2019-08-14 13:30
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-09-16 14:57
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: