Język strony

Menu top

Szkolenie międzynarodowe nt."Brussels I Regulation - Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in civil matters" 20-21 listopada 2019 r., Trewir, Niemcy

Termin seminarium:

20-21 listopada 2019

Miejsce seminarium:

Trewir, Niemcy

Termin zgłoszeń:

31 sierpnia  2019

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Sygnatura

M7/C8/19

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu nt. ‘Brussels I Regulation - Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in civil matters (advanced level)’. Szkolenie odbędzie się w Trewirze w Niemczech i będzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła dysponuje od 1 do 2 miejscami na szkoleniu w zależności od decyzji organizatorów.

Zakres merytoryczny szkolenia

The purpose of the two day-long seminar is to give judges dealing (even occasionally) with cross border disputes in civil and commercial matters an insight in the EU-rules on jurisdiction, recognition and enforcement of judgements, as changed by the Brussels I Recast (Regulation 1215/2012).

Expert speakers will be called to expand upon these rules, situate them within in the framework of the EU-legislation on judicial cooperation, and focus on their practical application.

In order to combine the theoretical approach furthermore with a more concrete one, different workshop sessions will be organized to provide a widened knowledge on this important EU instrument and its related case-law, and to facilitate the exchange of best practices amongst the participants. Target audience: Judges and prosecutors from all EU Member States 

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

 

  1. dokonanie w terminie do 31 sierpnia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/C8/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie 31 sierpnia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Brussels-I-Regulation---Jurisdiction-and-the-Recognition-and-Enforcement-of-Judgements-in-civil-matters-advanced-level-CI201909/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Program szkolenia

Dostępny pod adresem:

http://www.ejtn.eu/Documents/EJTN_2019_119DV32.pdf

Data publikacji: 
2019-07-25 12:46
Data wytworzenia: 
2019-07-25 11:33
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-07-29 14:52
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko