Język strony

Menu top

Warsztaty międzynarodowe nt."Cultural diversity in the courtroom - judges in Europe facing new challenges" 6-7 listopada 2019 r., Utrecht, Holandia

Termin seminarium:

6-7 listopada 2019

Miejsce seminarium:

Utrecht, Holandia

Termin zgłoszeń:

31 sierpnia  2019

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Sygnatura

M7/A12/19

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych warsztatach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa karnego  nt. ‘Cultural diversity in the courtroom - judges in Europe facing new challenges’. Szkolenie odbędzie się w Utrechcie w Holandii i będzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła dysponuje od 1 do 2 miejscami na szkoleniu w zależności od decyzji organizatorów.

Zakres merytoryczny szkolenia

This two-day training workshop aims to create a platform to address cultural (including religious) diversity and the challenges it poses to judicial institutions (prosecutors as well as judges) throughout Europe today. It follows a survey conducted among judges from 14 European countries by the (ENCJ)  European Network of Councils of the Judiciary in cooperation with the Law & Anthropology Department of the Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle, Germany). The survey revealed a clear demand for appropriate training as well as a need for cooperation with non-legal experts with knowledge of diverse sociocultural backgrounds. The training addresses these two dimensions. Guided by a team consisting of an experienced judge and an academic with the relevant sociocultural expertise, participants will discuss and intensively work on selected cases in four subject areas: labour law,  family law, criminal law, welfare law.

Participants will be split up into four working groups according to their practical experience in one of these four fields of law.

The question of accommodation of religious and cultural diversity is an integral part of the new reality of judicial practice in each Member State of the European Union, and the EJTN is the only network that undertakes organizing training to judges across Europe. Therefore, this training offers a unique opportunity to conduct comparative legal exercises and to engage in discussions among judges from different EU countries on delicate questions they increasingly face in their daily practice.

The learning objectives of this workshop are an increased awareness of and sensitivity to cultural diversity, and a comparative exploration of how this can be incorporated into judgments, leading to better legal outcomes. Participants will learn how to access relevant sources of information/expertise on issues of cultural diversity and gain familiarity with a range of techniques that facilitate reflection on cultural diversity and how it can be incorporated into individual decision-making processes. The training complements existing trainings on ‘law in context’ on a national level by providing practical exercises on how to grasp diverse lived realities and normative worldviews in increasingly plural societies. In addition, participants have the unique opportunity to directly engage with academics and to learn about the current state of social scientific research about law and diversity

Target group: Judges (of all levels) and prosecutors active in labour, family, criminal and welfare law with a keen interest in questions of sociocultural and religious diversity in legal practice.

Note: Each applicant must indicate in which of the four abovementioned fields of law he or she has practical experience, as the selection process depends on an even distribution of participants to the four working groups. Participation without practical experience and knowledge in one of the four fields is not possible.

Level: Introductory, but knowledge in at least one of the abovementioned fields of law is necessary.

Total number of participants: max. 40

Language regime: English

Draft programme and further information:

See separate programme.

Case materials for the working groups will be distributed in advance and participants are expected to familiarize themselves with these before the training. Participants are encouraged to submit at least one decision/case summary from their own jurisdiction dealing with a similar constellation 2 weeks in advance of the training to the organizing team.

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

 

  1. Kandydat powinien wykazać związek zawodowy i posiadane doświadczenie w zakresie jednej ze wskazanych gałęzi prawa: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo rodzinne, prawo karne.
  2. dokonanie w terminie do 31 sierpnia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/A12/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  3. dokonanie w terminie 31 sierpnia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Cultural-diversity-in-the-courtroom---judges-in-Europe-facing-new-challenges-HFR201907/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-07-25 12:50
Data wytworzenia: 
2019-07-25 10:17
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-07-25 12:50
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński