Menu top

Szkolenie w ETPC w Strasburgu dla wykładowców KSSiP nt."EJTN-ECtHR Training on Human Rights for EU Judicial Trainers" 23-25 września 2019r., Strasburg, Francja

Termin seminarium:

23-25 września 2019

Miejsce seminarium:

Strasburg, Francja

Termin zgłoszeń:

16 lipca  2019

Grupa docelowa:

wykładowcy KSSiP , sędziowie i prokuratorzy z doświadczeniem dydaktycznym

Sygnatura

M7/A9/19

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów z doświadczeniem dydaktycznym, w szczególności zgłoszenia od wykładowców KSSiP do udziału w międzynarodowym szkoleniu  organizowanym we współpracy EJTN z Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu nt. ‘EJTN-ECtHR Training on Human Rights for EU Judicial Trainers’. Szkolenie odbędzie się w siedzibie ETPCz w Strasburgu i będzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła dysponuje od 1 do 3 miejsc na tym szkoleniu.

Zakres merytoryczny szkolenia

Training organised in partnership with and at the premises of the European Court of Human Rights (ECtHR).

This training will focus on the most recent developments in the court’s case-law, the application procedure before the court and the execution of its judgments. It will be led by current and former ECtHR officials and it will include the attendance of a Grande Chamber hearing, as well as a practical exercise on the use of the HUDOC database.

The training will serve as a platform for the exchange of knowledge and experience between judicial trainers and practitioners from across the EU on the application of the European Convention on Human Rights and the most pressing issues concerning the court’s judgments and procedures. Target audience: Administrative, civil law and criminal law judges from all EU Member states

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

 

  1. dokonanie w terminie do 16 lipca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/A9/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie 16 lipca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/EJTN-ECtHR-Training-on-Human-Rights-for-EU-Judicial-Trainers-HFR201905/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-07-01 13:38
Data wytworzenia: 
2019-06-27 15:16
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-07-01 13:38
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński