Język strony

Menu top

WOLNE MIEJSCA DLA OSÓB WŁADAJĄCYCH JĘZYKIEM NIEMIECKIM: Międzynarodowe szkolenie językowe „Legal Language Training in Cooperation in Human Rights' EU Law", 25-29 listopad 2019 r., Wustrau (Niemcy)

Data szkolenia:

25.11.2019 r. – 29.11.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Wustrau (Niemcy)

Termin zgłoszeń:

17.07.2019 r., godz. 9:00

Forma zajęć:

warsztaty

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Język roboczy:

niemiecki (poziom B2)

Sygnatura:

M8/A11/19

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu językowym  Legal LanguageTraining in Human Rights' EU Law - LI/2019/11

Szkolenie odbędzie się w Wustrau i będzie prowadzone w języku angielskim/niemieckim od 25 listopad do 29 listopad 2019 r.

Zakres merytoryczny szkolenia

A five day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors. It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way. Participants are divided into four small groups, two to be developed in English and two to be carried out in German. Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously. The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 17 LIPCA 2019 r., godz. 9:00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M8/A11/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie do 17 LIPCA 2019 r., godz. 9:00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

  • Szczegółowe informacje o szkoleniu

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Legal-Language-Training-in-Cooperation-in-Human-Rights-EU-Law---LI201911/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/EJTN_CFP_2016.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/FAQ_section.pdf

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-06-17 12:40
Data wytworzenia: 
2019-06-14 07:53
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2019-07-16 10:44
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz