Menu top

Seminarium polsko-niemieckie nt. systemów prawnych Polski i Niemiec, 13-17.05.2019 r., Niemcy

Data szkolenia: 13-05-2019 r. - 17-05-2019 r.
Miejsce szkolenia: Wustrau, Niemcy
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M13/19
Termin zgłoszeń: 18.02.2019
Języki robocze: polski, niemiecki

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Niemiecką Akademią Sędziowską przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów na seminarium polsko-niemieckie. Wydarzenie odbędzie się w Wustrau i będzie prowadzone w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne).

Zakres merytoryczny szkolenia

Celem szkolenia jest wzajemna wymiana informacji o systemach prawych Polski i Niemiec, jak również doświadczeń zawodowych uczestników. Seminarium będzie prowadzone systemem panelowym – najpierw zaprezentowane zostaną wystąpienia na dany temat, jedno z perspektywy polskiej, drugie niemieckiej, a następnie odbędzie się dyskusja.

Uwaga!

Formuła seminarium przewiduje aktywny udział wszystkich uczestników dlatego chcielibyśmy, aby przewidziane w programie, około 20-minutowe wystąpienia (lub dwa 10-minutowe – w zależności od zakresu prezentacji) na temat szeroko rozumianego polskiego systemu prawnego zostały przygotowane przez samych uczestników szkolenia.

Z uwagi na powyższe bardzo prosimy o zaznaczenie w formularzu aplikacyjnym czy, i ewentualnie na który z poniższych tematów, wyraziliby Państwo gotowość przygotowania i wygłoszenia prezentacji w języku polskim. Wskazanie tematu nie jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do udziału w seminarium i nie oznacza automatycznie możliwości wystąpienia w jego trakcie. Potwierdzenia z taką informacją będziemy rozsyłać dopiero po skompletowaniu wszystkich zgłoszeń.

Zachęcamy serdecznie do zgłaszania się do wygłoszenia prezentacji, gdyż pozwoli to Państwu spojrzeć na tego rodzaju wydarzenie z innej perspektywy, a ponadto dostarczy nowych doświadczeń zawodowych. W miarę naszych możliwości będziemy również służyć wskazówkami i pomocą w przygotowaniu prezentacji.

TEMATY PREZENTACJI:

 • Zarys systemu prawnego Polski.
 • Prokuratura w Polsce.
 • Przygotowanie do zawodu sędziego i prokuratora. Szkolenie wstępne.
 • Szkolenie ustawiczne sędziów i prokuratorów.
 • Droga do nominacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Asesura w sądzie (10 min) i w prokuraturze (10 min).
 • Standardy etyczne w zawodzie sędziego (10 min)  i prokuratora (10 minut)
 • Podstawowe zasady prawa rodzinnego.
 • Wymiar sprawiedliwości w obliczy cyfryzacji. Jakie zmiany e-justice wnosi do codziennej pracy sędziego (10 min) i prokuratora (10 minut)
 • Gwarancje niezawisłości sędziowskiej
 • Zawód sędziego (10 min) i prokuratora (10 min) w opinii publicznej. Rola mediów publicznych i społecznościowych.
 • Droga awansu sędziego (10 min) i prokuratora (10 min) na wyższe stanowiska i do pełnienia funkcji.

Liczba miejsc: 20.

Zasady finansowania

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.

PODRÓŻ

KSSiP zwraca koszty podróży do łącznej kwoty 1500 zł. Zwrot poniesionych kosztów następuje po powrocie uczestnika ze szkolenia. Uwaga! Uczestnicy samodzielnie wykupują bilety i organizują sobie podróż.

Po powrocie ze szkolenia uczestnicy otrzymują z KSSiP zwrot poniesionych kosztów podróży po przedłożeniu następujących oryginałów dokumentów:

•  W przypadku podróży samolotem – dokument zawierający imię i nazwisko osoby podróżującej, trasy i daty przelotu oraz cenę biletu lotniczego (może to być faktura za bilet lotniczy wystawiona imiennie na uczestnika szkolenia, bilet lotniczy lub potwierdzenie rezerwacji wygenerowane przez linie lotnicze) oraz karty pokładowe potwierdzające odbycie podróży.

•  W przypadku podróży pociągiem – bilety.

•  W przypadku przejazdu pojazdem mechanicznym stanowiącym własność podróżującego, zwrot kosztów następuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki w wysokości 60% kwoty za 1 km przebiegu określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (stawka podstawowa 100% wynosi 0,8358 zł za 1km dla samochodów o pojemności 900 cm3 i 0,5214 dla samochodów o pojemności do 900 cm3). Podając liczbę kilometrów należy wykazać najkrótszą możliwą trasę. Wskazanie liczby kilometrów następuje na podstawie najkrótszej możliwej trasy przejazdu zgodnie z liczbą kilometrów wskazaną na stronie:

https://www.google.pl/maps/ 

Należy dołączyć wydruk najkrótszej trasy przejazdu wraz z liczbą kilometrów. W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów otrzymuje kierowca.

 • W przypadku transportu publicznego  - bilety.
 • Faktura za hotel wystawiona imiennie na uczestnika szkolenia.
 • Formularz zwrotu kosztów. Uwaga! Prosimy o komputerowe wypełnienie wniosku. Wnioski wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę.
 • Formularz zwrotu kosztów - do pobrania poniżej:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/zwrot_kosztow_podrozy.doc

Zwrot kosztów podróży następuje w ciągu 30 dni od otrzymania przez KSSiP prawidłowo i czytelnie wypełnionej dokumentacji. Nieprawidłowe udokumentowanie wydatków będzie skutkowało odmową zwrotu kosztów. Brak jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego podstawę zwrotu kosztów spowoduje odmowę wypłaty środków.

Zwrot kosztów będzie następował w złotówkach. Prosimy o wskazywanie rachunków bankowych w walucie polskiej.

Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin

z dopiskiem „Seminarium polsko-niemieckie”

 

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

zapewnia Niemiecka Akademia Sędziowska

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 18 lutego 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_wustrau.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M13/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 18 lutego 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

 

Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Wstępny program ramowy seminarium:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/program_szkolenia_polsko-niemieckiego.docx

 KSSiP zastrzega możliwość zmiany godzin i kolejności prezentacji przewidzianych w programie.

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/node/5847

 • Koordynacja konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2019-02-01 09:50
Data wytworzenia: 
2019-02-01 09:30
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-02-01 09:52
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki