Język strony

Menu top

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”.

 

nr postępowania OSU-VI.2610.6.1.2018

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2018-10-31 14:55
Data wytworzenia: 
2018-10-31 14:45
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2018-11-26 11:15
Autor zmiany: 
Aleksandra
Pietrzak
Archiwum: