Menu top

Zamówienie na usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego do formy modułów e-learning.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu metodyk prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i systemów informatycznych, skierowanego do prokuratorów, asesorów prokuratury  i asystentów prokuratora, do formy modułów e-learning.

 

Nr postępowania: OSU-VI.2610.2.3.2018

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

 

Data publikacji: 
2018-09-07 15:15
Data wytworzenia: 
2018-09-07 15:00
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-10-11 15:16
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: