Menu top

Zapytanie ofertowe na usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych /.../

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

 usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych, skierowanego do prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora, do formy modułów e-learning, w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”

 

Nr postępowania: OSU-VI.2610.3.3.2018

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

Data publikacji: 
2018-08-23 13:10
Data wytworzenia: 
2018-08-23 13:00
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-10-08 15:07
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: