Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Rekrutacja na szkolenie „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” 10 - 12 października 2018r. Lublin

Data szkolenia: 10 - 12 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa: dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w sprawach upadłości i restrukturyzacji, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Janusz Płoch - Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie. Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 r. przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów do opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego. Orzeka w sprawach  upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych od 1992 r. W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej do spraw reformy Prawa Upadłościowego powołanej przez Departament Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości. W listopadzie 2002 r. brał udział w charakterze konsultanta w pracach podkomisji sejmowej nad rządowym projektem ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, zaś w 2009 r. brał udział w charakterze konsultanta w pracach komisji senackiej nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Od 1992 r. wykładowca na szkoleniach dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie i Warszawie, Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie i Warszawie, Okręgową Izbą Notarialną w Krakowie i Katowicach prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do prawa upadłościowego i naprawczego.

Krzysztof Gawron - doktor nauk ekonomicznych, asystent na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik Zakładu Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w badaniach naukowych ukierunkowanych na rachunkowe aspekty funkcjonowania podmiotów niekontynuujących działalności gospodarczej, głównie w obszarze zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich analizy w takich jednostkach. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów organizacji systemu rachunkowości i polityki rachunkowości. Jest także praktykiem w dziedzinie rachunkowości. Wykonuje działalność gospodarczą w postaci usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego.

 

Tematyka szkolenia

„Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne”

1. Znowelizowane podstawy prawne umorzenia zobowiązań „konsumenta” - kwestie ogólne.

 • Istota postępowania oddłużeniowego wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców. Analiza porównawcza,
 • Schemat przebiegu postępowania upadłościowego wobec „konsumentów” z uwzględnieniem podstawowych etapów postępowania i skutków prawnych. Formy zakończenia  postępowania,
 • Ubóstwo masy - brak bariery majątkowej i tryb tymczasowego pokrywania kosztów przez Skarb Państwa,
 • Otwarcie możliwości oddłużenia poprzez umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami.

2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenta.

 • Kryteria dostępu i różnice w stosunku do dotychczasowych rozwiązań – zmiana optyki. Nowa  definicja niewypłacalności. Badanie moralności płatniczej dłużnika i pozostałe przesłanki ogłoszenia upadłości (pozytywne i negatywne),
 • Zdolność upadłościowa dłużnika oraz legitymacja do złożenia wniosku,
 • Warunki formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości.

3. Przebieg postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku masy upadłości, ustalenie listy wierzycieli i wykonania planu podziału funduszów masy.

 • Rola sędziego komisarza i  syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego i jego majątku. Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji, wyłączenie z masy upadłości,
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału funduszów masy. Pozycja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego,
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego,
 • Przesłanki umorzenia postępowania bez  oddłużenia upadłego.

4. Ustalenie planu spłaty zobowiązań i umorzenie zobowiązań upadłego – zasady i skutki prawne.

 • Tryb ustalenia planu spłaty zobowiązań oraz umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty – dobre praktyki,
 • Realizacja planu spłaty, przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania,
 • Warunki umorzenia zobowiązań upadłego (oddłużenie).

5. Przesłanki niewypłacalności w Prawie upadłościowym. Dane finansowe jako podstawa stwierdzenia niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

6. Mierniki ekonomiczne świadczące o braku zdolności finansowej podmiotu. Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością: budowa i interpretacja wyników.

7. Ocena planu restrukturyzacyjnego pod względem poprawności:  formalnej, metodologicznej oraz prawidłowości przyjętych założeń. Wykorzystanie dodatkowych  narzędzi do  oceny planu restrukturyzacyjnego, w tym:

 • instrumentów analizy strategicznej (SWOT, macierzy strategicznych),
 • metod wyceny przedsiębiorstwa (dochodowych i majątkowych),
 • modeli predykcji upadłości (modeli analizy dyskryminacyjnej).

8. Badanie planu restrukturyzacyjnego w zakresie oceny finansowej, efektywności i ryzyka z zastosowaniem metod analizy finansowej, w tym analiza zmian:

 • sytuacji majątkowej i kapitałowej,
 • rentowności,
 • płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym restrukturyzowanego podmiotu.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

   - merytorycznie:

  sędzia Grzegorz Kister

  tel. (81 458 37 54

   e-mail: [email protected]

 

organizacyjnie:

specjalista Ewelina Bożyk-Dyszczak

tel.  (81) 458 37 53

e-mail: [email protected]

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

 • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
 • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
 • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: [email protected], tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-05-23 12:35
Data wytworzenia: 
2018-05-22 09:26
Autor treści: 
Ewelina
Bożyk-Dyszczak
Ostatnia zmiana: 
2018-05-23 12:35
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński