Język strony

Menu top

Zapytanie ofertowe na opracowanie dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych.

Nr postępowania: OSU-VI.2610.3.1.2018

 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

opracowanie dzieła w postaci wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych, skierowanego do prokuratorów, asesorów prokuratury  i asystentów prokuratora.

 

 

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm., Dz. U z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020 z późn. zm.). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2018-04-26 09:45
Data wytworzenia: 
2018-04-26 09:30
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-05-14 14:25
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: