Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowy numer Kwartalnika – zapraszamy do lektury

Czytelników Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z przyjemnością informujemy, że ukazał się jego kolejny numer – trzydziesty ósmy w historii czasopisma, zaś drugi w roku 2020. Na jego łamach znajdą Państwo jak zawsze aktualne teksty poświęcone problemom budzącym ożywione zainteresowanie wśród badaczy różnych dziedzin prawa i praktyków. (link)

I tak nowy numer otwiera tekst „Sprzeciw oskarżyciela publicznego wobec cofnięcia wniosku o ściganie”, autorstwa dr. hab. Czesława P. Kłaka, profesora Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, sędziego Trybunału Stanu, członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Artykuł stanowi analizę nowego brzmienia art. 12 § 3 k.p.k., zgodnie z którym wydłużono termin do cofnięcia wniosku o ściganie, umożliwiając osobie uprawnionej złożenie oświadczenia w tym zakresie aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, a także wprowadzono instytucję sprzeciwu oskarżyciela publicznego wobec cofnięcia wniosku o ściganie.

Kolejny tekst w tej części to publikacja  „Transakcja pozorna i wykorzystanie jej rezultatów w procesie karnym – część II” autorstwa prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Zbigniewa Niemczyka, wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Przedmiotem tej części są zagadnienia związane z formułą przekazania na użytek procesu karnego dokumentacji zgromadzonej w trakcie realizacji transakcji pozornej, obszarami jej oceny, procesowym „przetwarzaniem” materiałów, a także oceną skutków uchybień, do których może dochodzić podczas zarządzania, przeprowadzania operacji specjalnych, a następnie przenoszenia ich rezultatów do procesu.

Dział „Glosy” otwiera tekst „Dopuszczalność nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości leśnych Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2019 r., I CSK 207/18”. Autorem analizy jest dr hab. Grzegorz Wolak – profesor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli.  W glosie tej zaaprobowana została dokonana przez Sąd Najwyższy wykładnia zwrotu „przekształcenia własnościowe”, zawartego w art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, zgodnie z którym zasoby naturalne określone w art. 1 tej ustawy, stanowiące własność Skarbu Państwa, nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych.

Kolejny tekst zamieszczony w tym dziale nosi tytuł „Ustanowienie kuratora absentis a prawo strony do obrony jej praw. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 kwietnia 2016 roku, IV CSK 412/15” Autorem jest dr Daniel Jakimiec, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie. W uzasadnieniu do kasatoryjnego postanowienia Sąd Najwyższy, dążąc do unifikacji stanowisk prezentowanych w judykaturze, wyjaśnił funkcję i uprawnienia kuratora absentis.

Dział zamyka „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2019 r., IV KK 214/19” autorstwa Roberta Pelewicza, sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Komentowane orzeczenie zwraca uwagę na bardzo ważne elementy, prowadzące do konieczności komplementarnego odczytywania pojęć jurydycznych prawa karnego wykonawczego na tle stosowania przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

W dziale “Komparatystyka i współpraca międzynarodowa” opublikowany został w języku angielskim tekst profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr. hab. Jacka Wiercińskiego „Family court’s decisions on a child’s passport (Article 97 § 2 of the Polish Family and Guardianship Code)”. W polskiej literaturze dominuje pogląd, zgodnie z którym obawa jednego z rodziców przed bezprawnym uprowadzenie dziecka za granicę nie przemawia za orzeczeniem o odmowie wyrażenia zgody na wyrobienie paszportu przez jednego z rodziców. W swoim opracowaniu Autor dowodzi, że sprawy te powinny być rozstrzygane w oparciu o kryterium dobra dziecka. Sprzeczne zaś z dobrem dziecka może okazać się wyrażenie zgody na wydanie paszportu lub nakazanie wydania go drugiemu z rodziców, gdy może to wystawić dziecko na niebezpieczeństwo lub narazić na bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie rodzicielskie.

Kolejny tekst publikowany również w języku angielskim to tekst dr. Marcina Sali – Szczypińskiego, adiunkta w Katedrze Prawa Antydyskryminacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, radcy prawnego - “The Price of Truth in the Polish civil proceedings. Comparative comments de lege lata and de lege ferenda on illegal evidence”. Głównym problemem podnoszonym w treści artykułu jest kwestia nielegalnych dowodów w polskim postępowaniu cywilnym, omawianych w zestawieniu z rozwiązaniami przyjętymi na gruncie prawa karnego i administracyjnego. Konkluzją jest niekorzystna opinia dotycząca braku przepisów otwarcie odnoszących się do kwestii nielegalnych dowodów w polskim kodeksie postępowania cywilnego.

Nowy numer Kwartalnika zamyka tradycyjnie tekst „Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, będący kroniką wydarzeń, które miały miejsce w pierwszym kwartale bieżącego roku. Autorką jest dr Renata Pawlik, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz sędzia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.

Data publikacji: 
2020-07-02 13:23
Data wytworzenia: 
2020-07-02 12:57
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2020-07-02 13:55
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski