Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


ZAPROSZENIE do składania WNIOSKÓW na WYMIANY REGIONALNE 2024 dla sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratur biorących udział w obrocie prawnym z zagranicą

Termin przyjmowania wniosków

otwarty na przestrzeni 2024 roku

Wymiany regionalne – krótkoterminowe o charakterze instytucjonalnym

syg. M11/24

Adresaci wymian regionalnych

sędziowie, prokuratorzy, referendarze sądowi, asystenci sędziów i prokuratorów, urzędnicy sądów i prokuratur biorący udział w obrocie prawnym z zagranicą

Planowany termin realizacji wymiany:

od kwietnia do listopada 2024 roku

do ustalenia między partnerami wymiany

 

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje,  iż Krajowa Szkoła Sądownictwa  i Prokuratury prowadzi we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości nabór wniosków na krótkoterminowe wymiany stażowe dla sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów oraz urzędników biorących udział w obrocie zagranicznym (tzw. Court Staff) do realizacji w 2024 roku pod nazwą projektu:

Regional Exchanges 2024

Przedmiotowe wymiany stażowe realizowane będą na przestrzeni 2024 roku w ramach Programu Wymiany EJTN 2024 i mają charakter co do zasady indywidualny (ew. delegacja 2 osoby). Udział w stażach regionalnych adresowany jest do przedstawicieli wymienionych wyżej grup zawodowych, które chcą zrealizować wizytę w jednostce zagranicznej sądu/prokuratury tej samej instancji w państwie sąsiadującym. Program Wymian Regionalnych w przypadku uczestników z Polski jest adresowany do osób wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach oddalonych nie więcej niż 150 km od granicy z Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Czeską (zgodnie z danymi google maps) i dotyczy wizyt w jednostkach sądu lub prokuratury z Niemiec lub Czech oddalonych od granicy z Polską nie więcej niż 150 km (łączny dystans pomiędzy jednostkami nie może przekroczyć 300 km). Uczestnik musi wykazać również, że jego praca zawodowa jest powiązana z kwestiami transgranicznymi lub bierze udział we współpracy międzynarodowej z wizytowanym państwem.

Osoby zainteresowane realizacją takiego stażu Proszone są o rejestrację wniosku na platformie internetowej EJTN pod adresem https://exp-platform.ejtn.eu/project-based-application/start wybierając sekcję ‘Regional Exchanges 2024’.

 

Wymagane dane do wypełnienia elektronicznego wniosku na staż regionalny:

Przedmiot wymiany: wizyta w wybranym partnerskim sądzie/ prokuraturze z Republiki Federalnej Niemiec lub Republiki Czeskiej oddalonym/ej od jednostki macierzystej uczestnika o maksymalnie 300 km (dotyczy jednostek sądów i prokuratur oddalonych maksymalnie o 150 km od granicy) realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN z dofinansowaniem Komisji Europejskiej.

Podmiot aplikujący: sędzia / prokurator z jednostki położonej w tzw. obszarze przygranicznym w odległości nie większej niż 150 km od granicy z Republiką Federalną Niemiec, lub Republiką Czeską.

Identyfikacja partnera wymiany: w elektronicznym wniosku wskazana jest konkretna jednostka partnerska wymiany, jak również konkretna osoba, z którą uczestnik ma zamiar współpracować w toku wymiany. Niezbędne jest również zawarcie z jednostką przyjmującą porozumienia tzw. hosting agreement. Porozumienie (elektroniczny skan) powinno  być dołączone w formie załącznika do formularza EJTN w toku elektronicznej rejestracji wniosku.

Cel wymiany: określenie konkretnej motywacji do realizacji stażu w jednostce przygranicznej poprzez zdefiniowanie wspólnego problemu prawnego z obszaru przygranicznego; budowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia na poziomie regionalnym oraz stworzenie długoterminowej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości; identyfikowanie i rozwiązywanie problemów powstających na poziomie transgranicznym; tworzenie warunków bezpośredniej współpracy transgranicznej.

Ramy organizacyjne wymiany:

·         Czas trwania wymiany: 5 dni roboczych; strony wstępnie deklarują termin realizacji wymiany
w deklaracji partnerskiej dołączonej do wniosku. Wymiana powinna zostać zrealizowana na przestrzeni 2024 roku (dokładny termin stażu ustalają strony wymiany).

·         Liczba uczestników wymiany: wymiana co do zasady indywidualna, max 2-osobowa delegacja sądu/prokuratury - w skład delegacji mogą wejść przedstawiciele wyżej wymienionych grup zawodowych (dla sądu: sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziów, urzędnicy biorący udział w obrocie prawnym z zagranicą, dla jednostek prokuratury: prokuratorzy, asystenci prokuratorów, urzędnicy biorący udział w obrocie prawnym z zagranicą).

·         Język roboczy: określony w porozumieniu sądów uczestniczących w wymianie; EJTN nie pokrywa kosztów tłumaczeń;

·         Zasada wzajemności: każda z wizyt wymiany (wizyta inicjująca i rewizyta) wymaga odrębnego wniosku. Autorem wniosku jest uczestnik wyjeżdzający na wizytę.

Szczegółowe informacje, warunki finansowania widoczne również na stronie EJTN pod adresem
https://ejtn.eu/activity/project-based-exchanges/  oraz pod adresem https://catalogue.ejtn.eu/exchanges-and-study-visits/listing/116-pb-reg-2024

 

Zasady aplikowania na wymiany regionalne:

W celu zgłoszenia aplikacji na wymiany regionalne należy:

1) dokonać  rejestracji na platformie EJTN pod adresem https://exp-platform.ejtn.eu/project-based-application/start (w części Regional exchanges 2024) dołączając do wniosku w formie załączników dokumenty w postaci:

project proposal form (WNIOSEK), dostępny pod adresem: https://ejtn.eu/wp-content/uploads/2023/01/Regional-exchanges_Project-proposal-form_EN.docx

 

hosting agreement (POROZUMIENIE) , dostępny w załączniku poniżej.

2)  poza dołączeniem do wniosku składanego podczas rejestracji na platformie EJTN, przesłać wskazane wyżej dokumenty na adres mailowy Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programu Wymiany EJTN w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSIP:  [email protected] .

DWM KSSiP dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych wniosków i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN. O ostatecznej kwalifikacji wniosku i przydziale miejsc na wymiany regionalne decyduje EJTN. Wnioski aplikacyjne ze wskazanym/zdefiniowanym partnerem wymiany mają pierwszeństwo w kwalifikacji. O kwalifikacji wniosków decyduje również kolejność zgłoszeń od wszystkich państw członkowskich.

 

Zasady finansowania

Po zakończeniu wymiany Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca poszczególnym uczestnikom wymiany koszty transportu do kwoty 500 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. Ponadto, po realizacji wymiany EJTN wypłaca poszczególnym uczestnikom wymiany diety w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych. Rozliczenia zwrotu kosztów realizowane są w walucie euro.

EJTN nie pokrywa kosztów tłumaczenia podczas wizyty oraz nie pokrywa kosztów organizacyjnych instytucji przyjmującej.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w pliku dostępnym pod adresem Warunki finansowania staży Programu Wymiany EJTN 2024

Uczestnik zobowiązany jest do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach szkolenia.

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej
telefon: 81 440 87 26
e-mail: [email protected]

 

 

Data wytworzenia: 
2024-04-04 16:04
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska