Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zaproszenie dla sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziego/prokuratora, urzędników sądów i prokuratur zajmujących się obrotem zagranicznym w sądach/prokuraturach i wykładowców KSSiP do składania wniosków w programie wymiany EJTN

EJTN Judiciary Learning Grant Programme 2024

 

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje,  że Krajowa Szkoła Sądownictwa  i Prokuratury prowadzi we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości nabór wniosków sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego/prokuratora, urzędników sądów i prokuratur zajmujących się obrotem zagranicznym w sądach/prokuraturach oraz wykładowców KSSiP w ramach kolejnej edycji programu wymiany EJTN – Judiciary Learning Grant Programme. Obecna edycja tego programu będzie realizowana do dnia 15 listopada 2024 roku albo do wcześniejszego wyczerpania przeznaczonego na jego realizację budżetu.

Wymiany realizowane w ramach Programu mają charakter indywidualny i adresowane są do przedstawicieli wymienionych wyżej grup zawodowych, które chcą zrealizować wizytę o tematyce związanej z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości, w tym szkoleniem kadr wymiaru sprawiedliwości, we wskazanej przez siebie instytucji wymiaru sprawiedliwości innego Państwa Członkowskiego UE. Osoby chętne do udziału w programie przygotowują na specjalnie w tym celu opracowanym formularzu opis planowanej wizyty – ze wskazaniem partnera zagranicznego, określeniem zidentyfikowanych potrzeb i celów stażu oraz metod ich osiągnięcia. Integralną częścią wniosku jest także propozycja upowszechnienia pozyskanej w trakcie wizyty wiedzy. Ponadto uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnych deklaracji dotyczących ich wizyty – ze strony instytucji, w której wykonują obowiązki służbowe oraz instytucji przyjmującej.

Uprzedni udział w innych wydarzeniach organizowanych w ramach programu wymiany EJTN nie stanowi przeszkody w uzyskaniu finansowania.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można pod poniższymi adresami internetowymi – na stronie EJTN: https://ejtn.eu/activity/project-based-exchanges/

 

UWAGA: KSSiP i EJTN nie pośredniczą w znajdowaniu partnerów zagranicznych, uczestnicy sami odpowiadają za przygotowanie swojej wizyty zgodnie z ramami programu opisanymi poniżej, jak również dostarczenie wszelkich niezbędnych do otrzymania finansowania dokumentów!

 

Judiciary Learning Grant Programme 2024

Przedmiot wymiany: wizyta we wskazanej przez uczestnika wybranej instytucji wymiaru sprawiedliwości innego Państwa Członkowskiego UE, realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN z dofinansowaniem Komisji Europejskiej.

Podmiot aplikujący: sędzia / prokurator / asesor sądowy / asesor prokuratury / referendarz sądowy / asystent sędziego / asystent prokuratora / urzędnik sądu lub prokuratury, zajmujący się sprawami z związanymi z obrotem zagranicznym (OZ) / wykładowca KSSiP.

Cel wymiany: realizacja stażu dopasowanego do potrzeb uczestnika ma na celu zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat określonych przez niego zagadnień związanych z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości lub szkoleniem jego kadr, budowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia poprzez dialog oraz wspólne poszukiwanie rozwiązania problemów oraz stworzenie długoterminowej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w UE.

 

Ramy organizacyjne wymiany

Czas trwania wymiany: do 5 dni, wyłączając czas podróży; wizyta musi zakończyć się najpóźniej w dniu 13 grudnia 2024 r.

Liczba uczestników wymiany: wymiana indywidualna.

Język roboczy: ustalany przez uczestników; EJTN nie pokrywa kosztów tłumaczeń.

Finansowanie: zwrot udokumentowanych kosztów podróży do kwoty 500 EURO oraz wypłata diet na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

Zasady aplikowania:

W celu zgłoszenia aplikacji należy dokonać do dnia 15 listopada 2024 roku  rejestracji na platformie EJTN OSP Exchange pod adresem https://exp-platform.ejtn.eu/ w części project-based exchanges – poprzez wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów w postaci:

  1. Project proposal form - formularz jest załączony do niniejszego ogłoszenia.
  2. Hosting agreement - formularz jest załączony do niniejszego ogłoszenia.
  3. Sending agreement - formularz jest załączony do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski złożone w innej formie albo niekompletne nie będą uwzględniane.

Wnioskodawcza zostanie powiadomiony o decyzji w przedmiocie aplikacji w terminie 6  tygodni od dnia jej złożenia.

Wnioskodawca jest obowiązany do dokonania rejestracji na platformie EJTN OSP Exchange w terminie jednego miesiąca po uzyskaniu informacji o zaakceptowaniu jego wniosku, a następnie odbycia (zakończenia) wizyty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2024 roku.

Warunkiem możliwości ubiegania się o zwrot kosztów wizyty jest wypełnienie arkusza ewaluacyjnego nt. programu, natomiast certyfikat EJTN wystawiony zostanie po 6 miesiącach – po dokonaniu drugiej ewaluacji skupiającej się na efektach odbytego stażu.

UWAGA: Przyznanie finansowania odbywa się zgodnie z kolejnością składanych wniosków.

 

Zasady finansowania

Po zakończeniu wymiany Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca poszczególnym uczestnikom wymiany koszty transportu do kwoty 500 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. Ponadto, po realizacji wymiany EJTN wypłaca poszczególnym uczestnikom wymiany diety w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych. Rozliczenia zwrotu kosztów realizowane są w walucie euro.

EJTN nie pokrywa kosztów ubezpieczenia oraz żadnych kosztów organizacyjnych, w tym kosztów tłumaczenia.

Więcej informacji o zasadach finansowania można znaleźć na stronie internetowej EJTN – pod adresem: https://ejtn.eu/activity/project-based-exchanges/

 

Koordynator programu z ramienia KSSiP:

Asystent sędziego Michał Maleszyk

 

 

Data wytworzenia: 
2024-01-15 14:46
Autor treści: 
Michał
Maleszyk
Ostatnia zmiana: 
2024-01-15 14:55
Autor zmiany: 
Michał
Maleszyk