Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia stacjonarne i on-line, listopad 2022 r.

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na listopad 2022 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Adresaci szkolenia  Nr szkolenia  Termin od Termin do Miejsce Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi,
asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury 
C18/C/22 04.11.2022 04.11.2022 on-line Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej
sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury K24/22 04.11.2022 04.11.2022 on-line Ekstradycja - ściganie i poszukiwanie osób spoza Unii Europejskiej
referendarze sądowi, asesorzy sądowi, sędziowie C71/22 04.11.2022 04.11.2022 on-line Kurator w postępowaniu rejestrowym
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C13/B/22 07.11.2022 07.11.2022 on-line Koszty w postępowaniu egzekucyjnym
sędziowie, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C54/22 07.11.2022 07.11.2022 on-line Roszczenia majątkowe matki dziecka pozamałżeńskiego
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów K42/B/22 07.11.2022 07.11.2022 on-line Metodyka sporządzania uzasadnień wyroków w sprawach karnych na urzędowym formularzu
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C43/B/22 08.11.2022 08.11.2022 on-line Roszczenia terminowe i finansowe wykonawcy i zamawiającego
sędziowie, asesorzy sądowi C68/5/22 08.11.2022 08.11.2022 on-line Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
referendarze sądowi C44/22 09.11.2022 09.11.2022 on-line Rejestr zastawów - wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C32/B/22 14.11.2022 14.11.2022 on-line Niedozwolone klauzule abuzywne
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C40/B/22 14.11.2022 15.11.2022 on-line Instytucja kuratora – ujęcie materialnoprawne i formalnoprawne
urzędnicy sądów U16/A/22/4 14.11.2022 14.11.2022 on-line Problematyka ochrony danych osobowych w pracy urzędników sądów powszechnych 
prokuratorzy K45/22 14.11.2022 16.11.2022 Dębe Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Prezesi sądów, Dyrektorzy sądów,
Prokuratorzy
F1/22/A 14.11.2022 16.11.2022 Olsztyn Udzielanie informacji publicznej
kuratorzy sądowi rodzinni U1/22/A 14.11.2022 16.11.2022 Szczecin Metodyka pracy kuratora w sprawach rodzinnych i nieletnich
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C15/B/22 15.11.2022 15.11.2022 on-line Instytucja potrącenia
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C31/A/22 15.11.2022 15.11.2022 on-line Zawieranie umów na odległość
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K1/22 16.11.2022 18.11.2022 Dębe Wykorzystanie materiałów z postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w postępowaniu karnym
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K16/B/22 16.11.2022 16.11.2022 on-line Transgraniczna przestępczość zorganizowana – zwalczanie przestępczości narkotykowej
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, kuratorzy sądowi, urzędnicy sądów C61/D/22 16.11.2022 16.11.2022 on-line Mobbing-przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości
prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K32/22/A 16.11.2022 18.11.2022 Kraków Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C30/A/22 17.11.2022 17.11.2022 on-line Powództwa przeciwegzekucyjne a przedawnienie roszczeń
prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K34/B/22 18.11.2022 18.11.2022 on-line Błąd medyczny – zabezpieczenie dowodów
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C27/B/22 21.11.2022 21.11.2022 on-line Ustawowe regulacje związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii i ich wpływ na stosunki zobowiązaniowe
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C35/A/22 21.11.2022 21.11.2022 on-line Postępowanie zabezpieczające - wybrane zagadnienia
urzędnicy sądowi U17/22 21.11.2022 23.11.2022 Dębe Czynności z zakresu biurowości w ramach wykonywania orzeczeń w sprawach karnych – szkolenie pilotażowe
sędziowie C1/B/22/4 22.11.2022 24.11.2022 Lublin Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C16/A/22 22.11.2022 22.11.2022 on-line Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu geodezji
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C31/B/22 22.11.2022 22.11.2022 on-line Zawieranie umów na odległość
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K30/B/22 22.11.2022 23.11.2022 on-line Prawo karne wykonawcze – wybrane zagadnienia
urzędnicy sądowi  U11/B/22 22.11.2022 22.11.2022 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów cywilnych sądów powszechnych
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C16/B/22 23.11.2022 23.11.2022 on-line Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu geodezji
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C36/22 23.11.2022 23.11.2022 on-line Skarga na orzeczenie referendarza sądowego – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów C37/B/22 23.11.2022 23.11.2022 on-line Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K41/B/22 23.11.2022 23.11.2022 on-line Odpowiedzialność karna osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach handlowych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów C75/22 23.11.2022 25.11.2022 Dębe Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych-sprawy małżeńskie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę, a także zobowiazania alimentacyjne
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C12/B/22 24.11.2022 24.11.2022 on-line Nadużycie prawa procesowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C30/B/22 24.11.2022 24.11.2022 on-line Powództwa przeciwegzekucyjne a przedawnienie roszczeń
urzędnicy sądowi  U9/B/22 24.11.2022 25.11.2022 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych dla urzędników sądowych
sędziowie, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C50/B/22 24.11.2022 24.11.2022 on-line Postępowanie w sprawach nieletnich – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K31/22 25.11.2022 25.11.2022 on-line Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu badania dokumentów
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów C6/22 28.11.2022 30.11.2022 Lublin Komunikacja w toku postępowania sądowego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnoscią
sędziowie, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C55/B/22 28.11.2022 28.11.2022 on-line Kuratela w świetle prawa rodzinnego
kuratorzy sądowi dla dorosłych U3/22/A 28.11.2022 30.11.2022 Dębe Czynności kuratora w postępowaniu karnym wykonawczym – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K27/A/22 29.11.2022 29.11.2022 on-line Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1805
sędziowie, asesorzy sądowi C68/6/22 29.11.2022 29.11.2022 on-line Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
sędziowie, referendarze sądowi, urzędnicy sądowi C67/C/22 30.11.2022 02.12.2022 Dębe Funkcjonalności Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz systemu teleinformatycznego obsługujacego postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

                                                                                                                                                                                      

 

Data publikacji: 
2022-09-28 11:24
Data wytworzenia: 
2022-09-28 09:53
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2022-09-28 11:24
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz