Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zaproszenie dla sędziów, prokuratorów i wykładowców KSSiP do składania wniosków w nowym programie wymiany EJTN – Judicial Learning Grant Programme

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje,  że Krajowa Szkoła Sądownictwa  i Prokuratury prowadzi we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości nabór wniosków sędziów, prokuratorów oraz wykładowców KSSiP w ramach nowego programu wymiany EJTN – Judicial Learning Grant Programme. Program ten będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku albo do wcześniejszego wyczerpania przeznaczonego na jego realizację budżetu.

Wymiany realizowane w ramach Programu mają charakter indywidualny i adresowane są do przedstawicieli wymienionych wyżej grup zawodowych, które chcą zrealizować wizytę o tematyce związanej z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości, w tym szkoleniem kadr wymiaru sprawiedliwości, we wskazanej przez siebie instytucji wymiaru sprawidliwości innego Państwa Członlowskiego UEj. Osoby chętne do udziału w programie przygotowują na specjalnie w tym celu opracowanym formularzu opis planowanej wizyty – ze wskazaniem partnera zagranicznego, określeniem zidentyfikowanych potrzeb i celów stażu oraz metod ich osiągnięcia. Integralną częścią wniosku jest także propozycja upowszechnienia  pozyskanej w trakcie wizyty wiedzy.  Ponadto, uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnych deklaracji dotyczących ich wizyty – ze strony instytucji, w której wykonują obowiązki służbowe, oraz instytucji przyjmującej.

Uprzedni udział w innych wydarzeniach organizowanych w ramach programu wymiany EJTN nie stanowi przeszkody w uzyskaniu finansowania.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można pod poniższymi linkami:

https://www.ejtn.eu/News/Judiciary-Learning-Grant

Overview

Flyer

UWAGA: KSSiP i EJTN nie pośredniczą w znajdowaniu partnerów zagranicznych, uczestnicy sami odpowiadają za przygotowanie swojej wizyty zgodnie z ramami programu opisanymi poniżej, jak również dostarczenie wszelkich niezbędnych do otrzymania finansowania dokumentów!

 

Judicial Learning Grant Programme 2022

Przedmiot wymiany: wizyta we wskazanej przez uczestnika wybranej instytucji wymiaru sprawiedliwości innego Państwa Członkowskiego UE realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN z dofinansowaniem Komisji Europejskiej.

Podmiot aplikujący: sędzia/prokurator/wykładowca KSSiP.

Cel wymiany: realizacja stażu dopasowanego do potrzeb uczestnika ma na celu zdobycie i/lub poszerzenie wiedzy na temat określonych przez niego zagadnień związanych z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości lub szkoleniem jego kadr, budowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia poprzez dialog oraz wspólne poszukiwanie rozwiązania problemów oraz stworzenie długoterminowej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w UE.

 

Ramy organizacyjne wymiany

Czas trwania wymiany: do 4 dni wliczając czas podróży; staż musi odbyć się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022r.

Liczba uczestników wymiany: wymiana indywidualna.

Język roboczy: ustalany przez uczestników; EJTN nie pokrywa kosztów tłumaczeń.

Finansowanie: zwrot udokumentowanych kosztów podróży do kwoty 400EURO oraz wypłata diet na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w załączonym pliku oraz dostępne pod adresem:

https://www.ejtn.eu/PageFiles/19387/One_week_Exchanges_%20Financial_Cond...(pdf)

 

Zasady aplikowania:

W celu zgłoszenia aplikacji należy dokonać do dnia 30 listopada 2022 roku  rejestracji na platformie  EJTN pod adresem https://exp-platform.ejtn.eu/ w części project-based exchanges – poprzez wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów w postaci:  

  1. Project proposal form (formularz jest załączony do niniejszego ogłoszenia oraz dostępny pod linkiem: Project proposal form);
  2. Hosting agreement (formularz jest załączony do niniejszego ogłoszenia oraz dostępny pod linkiem: Hosting agreement);
  3. Sending agreement (formularz jest załączony do niniejszego ogłoszenia oraz dostępny pod linkiem: Sending agreement).

Wnioski złożone w innej formie albo niekompletne nie będą uwzględniane.

Wnioskodawcza zostanie powiadomiony o decyzji w przedmiocie aplikacji w terminie 6  tygodni od dnia jej złożenia.

 Ocena wniosku będzie dokonywana  zgodnie z arkuszem ocen dostępnym do wglądu TUTAJ,.

Wnioskodawca jest obowiązany do dokonania rejestracji na platformie OSP EJTN w terminie czterech tygodni po uzyskaniu informacji o zaakceptowaniu jego wniosku, a następnie odbycia wizyty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Warunkiem możliwości ubiegania się o zwrot kosztów wizyty jest wypełnienie arkusza ewaluacyjnego nt. programu, natomiast certyfikat EJTN wystawiony zostanie po 6 miesiącach – po dokonaniu drugiej ewaluacji skupiającej się na efektach odbytego stażu.

UWAGA: Przyznanie finansowania odbywa się zgodnie z kolejnością składnych wniosków.

 

Zasady finansowania

Po zakończeniu wymiany Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca poszczególnym uczestnikom wymiany koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. Ponadto, po realizacji wymiany EJTN wypłaca poszczególnym uczestnikom wymiany diety w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych. Rozliczenia zwrotu kosztów realizowane są w walucie euro.

EJTN nie pokrywa kosztów ubezpieczenia oraz żadnych kosztów organizacyjnych, w tym kosztów tłumaczenia.

 

Koordynator programu w KSSiP

prok. Katarzyna Krysiak

Data publikacji: 
2022-02-09 20:25
Data wytworzenia: 
2022-02-08 10:41
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2022-05-06 12:43
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak