Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Rekrutacja na krótkoterminowe staże organizowane w ramach Programu Wymiany EJTN 2022 dla referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratur zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą

UWAGA!!! W związku z wyłączeniem dostępu do platformy e-KSSiP do czasu jego przywrócenia rekrutacja odbywa się m.in. za pośrednictwem poczty e-mail. Osoby zainteresowane udziałem w stażu uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dołączony do niniejszego ogłoszenia plik: formularz_kssip_PL.doc) do dnia 14 lutego 2022 roku do godziny 18:00 na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl

 

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na międzynarodowe staże krótkoterminowe dla: referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratur zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą (w ramach programów szkoleniowych EJTN określanych zbiorczo jako tzw. Court Staff)  realizowane w 2022 roku.

W ramach Programu Wymiany EJTN dla wyżej wymienionych grup zawodowych dostępne są:

 

staże krótkoterminowe o charakterze grupowym lub indywidualnym

(short-term group exchange)

syg. M1/A2/22

 

 

 

 

 

 

staże krótkoterminowe dla trenerów kadry sądowniczej w europejskich instytucjach kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości (short-term exchange for Court Staff trainers)

syg. M2/A2/22

 

 

 

 

 

 

 

dostępne miejsca staży:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (wykaz dostępnych miejsc widoczny w trakcie elektronicznej rejestracji na platformie EJTN)

Termin rekrutacji na wszystkie staże upływa:

 

w dniu 14 lutego 2022 roku, godz.18.00

 

 

Rekrutacja na powyższe miejsca jest otwarta do 14 lutego 2022 roku do godz.18.00 i jest prowadzona w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydata na platformie internetowej EJTN oraz na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (w przypadku braku dostępu do platformy za pośrednictwem formularza dostępnego na dole strony przesłanego w wyżej wymienionym terminie na adres: m.stpiczynski@kssip.gov.pl) - rejestracja na obu platformach jest konieczna do dalszego procedowania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wybranym stażu krótkoterminowym uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2022 roku do godz.18.00 postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

  1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://exp-platform.ejtn.eu/).
  2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż (w przypadku braku dostępu do platformy przesłanie formularza dostępnego na dole strony na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl).

 

Z uwagi na potrzebę umożliwienia partycypacji w programach EJTN jak najszerszej grupie odbiorców możliwość ponownego uczestniczenia w stażach tej samej kategorii przez okres trzech lat pozostaje ograniczona, co oznacza, że uczestnicy wymian w latach 2019-2021 nie będą rekomendowani do udziału w tej samej kategorii wymiany, w której  brali udział w ostatnich trzech latach. O ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

 

Zasady finansowania


Udział w programie wymian krótkoterminowych z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca diety na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży krótkoterminowych. Szczegółowe zasady finansowania są określone osobno dla każdej z wymian w treści ogłoszenia konkretnej wymiany na platformie szkoleniowej KSSiP oraz w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN .

Przed rozpoczęciem stażu dwutygodniowego uczestnik otrzymuje 70% diet przewidzianych na okres trwania stażu (do 13 dni), przy czym kwota diety różni się w zależności od kraju wymiany. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje pozostałe 30% diet pod warunkiem przesłania do EJTN wymaganych dokumentów rozliczeniowych (wykaz ww. dokumentów w załączniku). Przedpłata 70 % dotyczy tylko staży dwutygodniowych. W przypadku staży tygodniowych i krótszych następuje refundacja kosztów po wydarzeniu. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN, pkt. 11.2., zaś wykaz stawek dziennych w poszczególnych państwach członkowskich zawarty jest w Aneksie 1 ww. załącznika.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NNW na czas pobytu na wymianie stażowej poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach stażu.

 

Warunki uczestnictwa w stażach krótkoterminowych

 

  1. Znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego itd. (w zależności od preferencji państwa docelowego)  na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego
    w formie zeskanowanej JPG, PDF.  W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Rejestracja na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP  http://szkolenia.kssip.gov.pl/ (lub w przypadku braku dostępu do platformy przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl) oraz na platformie EJTN https://exp-platform.ejtn.eu/
  3. W programie mogą uczestniczyć osoby, które brały w nim udział w latach poprzednich, jednakże pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają w kolejności osoby, których staż został odwołany w 2021 roku z powodu pandemii, w następnej kolejności osoby dotąd nie uczestniczące w stażach zagranicznych EJTN i spełniające powyższe kryteria.  Kandydatury osób, które już uczestniczyły w Exchange Program i spełniają ww. kryteria, będą rozpatrywane w zależności od daty poprzedniego wyjazdu, tj. im dawniejsza data wyjazdu, tym wyższe miejsce na liście rekomendowanych przez KSSiP do udziału w Programie Wymiany EJTN.
  4. Rekrutacja na wymiany stażowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury (zarządzenie dostępne jest pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/node/4016) - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN.

 

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w programie wymiany zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w porozumieniu z KSSiP w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów, uprzednio zarejestrowanych na platformie .

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu / stażu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez uczestnika, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w przedmiotowym szkoleniu czy stażu zagranicznym.

 

Reguła wzajemności – funkcja opiekuna uczestnika stażu

Jedną z kluczowych reguł Programu Wymiany EJTN jest reguła wzajemności. Dlatego też dokonanie rejestracji jest tożsame z wyrażeniem zgody przez polskiego uczestnika stażu krótkoterminowego na objęcie funkcji opiekuna uczestników zagranicznych przyjeżdzających do Polski na staż w 2022 roku. Opiekunowie podejmują się opieki nad grupą maks. 4 osób. O przydziale uczestników zagranicznych pod opiekę powiadamia Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP na etapie rejestracji uczestników zagranicznych już w trakcie 2022 roku. Ze względu na stan pandemii i obostrzenia epidemiologiczne KSSiP przewiduje również możliwość realizacji staży goszczących stażystów zagranicznych z udziałem polskich opiekunów w formie rozmów on-line.

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Marcin Stpiczyński

Referendarz sądowy - Główny specjalista

telefon: 814583775

e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl

 

Broszura informacyjna o Programie Wymiany EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-PL.pdf(pdf)

 

Zasady finansowania stażu „Corporate Financial Policy
EJTN Corporate Financial Policy

 

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _EN

EJTN FAQ

 

Instrukcja – jak zarejestrować swoją kandydaturę na platformie elektronicznej EJTN?

http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Calls-for-participation/

Data publikacji: 
2022-01-20 09:59
Data wytworzenia: 
2022-01-19 15:43
Autor treści: 
Marcin
Stpiczyński
Ostatnia zmiana: 
2022-01-20 09:59
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka