Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Rekrutacja elektroniczna na krótkoterminowe staże organizowane w ramach Programu Wymiany EJTN 2022 – termin naboru upływa w dniu 22 grudnia 2021 roku godz. 18.00

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór w ramach kolejnej edycji programu na międzynarodowe staże krótkoterminowe dla sędziów i prokuratorów (EJTN Short Term Training Period) realizowane w 2022 roku.

W 2022  roku przeznaczono dla polskich sędziów i prokuratorów następującą liczbę miejsc na stażach realizowanych w państwach członkowskich UE w ramach Programu Wymiany EJTN:

 

staże krótkoterminowe o charakterze grupowym lub indywidualnym

(short-term group exchange)

Link na platformie e-kssip:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8343

syg. M1/A/22

 

 

46 miejsc

(38 miejsc na grupowe staże,

8 miejsc na indywidualne)

 

 

 

staże krótkoterminowe dla trenerów kadry sądowniczej w europejskich instytucjach kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości (short-term exchange for trainers)

Link na platformie e-kssip:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8346

syg. M2/A/22

 

 

4 miejsca

staże krótkoterminowe dla prezesów sądów i /lub prokuratorów pełniących funkcje kierownicze w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

(short-term exchange for Presidents – Chiefs Prosecutors)

Link na platformie e-kssip:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8345

syg. M8/A/22

4 miejsca

staże krótkoterminowe specjalistyczne

(short-term specialised exchange)

Link na platformie e-kssip:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8344

syg.M7/A/22

15 miejsc

dostępne miejsca staży:

państwa członkowskie
Unii Europejskiej
(wykaz miejsc widoczny w załączniku

oraz w trakcie elektronicznej rejestracji

na platformie EJTN)

Termin rekrutacji na wszystkie staże upływa:

 

w dniu 22 grudnia 2021 roku, godz.18.00

 

 

Rekrutacja na powyższe miejsca jest otwarta do 22 grudnia 2021 roku do godz.18.00 i jest prowadzona w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydata na platformie internetowej EJTN oraz na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły - rejestracja na obu platformach jest konieczna do dalszego procedowania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wybranym stażu krótkoterminowym uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2022 roku do godz.18.00 postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

 1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://exp-platform.ejtn.eu/).
 2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.

 

Rejestracja jednego kandydata na każdą z wymian jest dopuszczalna, ale wymaga każdorazowo osobnej rejestracji na konkretną wymianę stażową, tj. odrębnej rejestracji na platformie EJTN oraz odrębnego wpisu na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP.

EJTN ogranicza od 2020 roku możliwość ponownego uczestniczenia w stażach tej samej kategorii przez okres trzech lat, co oznacza, że uczestnicy wymian w latach 2019-2021 nie będą rekomendowani do udziału w tej samej kategorii wymiany, w której  brali udział
w ostatnich trzech latach. Osoby zakwalifikowane na staże Programu Wymiany EJTN 2021,
a które nie odbyły tego stażu z powodu odwołania go przez państwo przyjmujące z powodu pandemii, mają pierwszeństwo w alokacji na listach kandydatów rekomendowanych przez KSSiP do odbycia stażu. O ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

 

Zasady finansowania


Udział w programie wymian krótkoterminowych z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca diety na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży krótkoterminowych. Szczegółowe zasady finansowania są określone osobno dla każdej z wymian w treści ogłoszenia konkretnej wymiany na platformie szkoleniowej KSSiP oraz w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN .

Przed rozpoczęciem stażu dwutygodniowego uczestnik otrzymuje 70% diet przewidzianych na okres trwania stażu (do 13 dni), przy czym kwota diety różni się w zależności od kraju wymiany. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje pozostałe 30% diet pod warunkiem przesłania do EJTN wymaganych dokumentów rozliczeniowych (wykaz ww. dokumentów w załączniku). Przedpłata 70 % dotyczy tylko staży dwutygodniowych. W przypadku staży tygodniowych i krótszych następuje refundacja kosztów po wydarzeniu. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN, pkt. 11.2., zaś wykaz stawek dziennych w poszczególnych państwach członkowskich zawarty jest w Aneksie 1 ww. załącznika.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NNW na czas pobytu na wymianie stażowej poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach stażu.

 

Warunki uczestnictwa w stażach krótkoterminowych

 

 1. Znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego
  (w zależności od preferencji państwa docelowego)  na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego
  w formie zeskanowanej JPG, PDF.  W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Rejestracja na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP  http://szkolenia.kssip.gov.pl/ oraz na platformie EJTN https://exp-platform.ejtn.eu/
 3. W programie mogą uczestniczyć osoby, które brały w nim udział w latach poprzednich. Jednakże pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają w kolejności osoby, których staż został odwołany w 2021 roku z powodu pandemii, w następnej kolejności osoby dotąd nie uczestniczące w stażach zagranicznych EJTN i spełniające powyższe kryteria.  Kandydatury osób, które już uczestniczyły w Exchange Program i spełniają ww. kryteria, będą rozpatrywane w zależności od daty poprzedniego wyjazdu, tj. im dawniejsza data wyjazdu, tym wyższe miejsce na liście rekomendowanych przez KSSiP polskich sędziów i prokuratorów do udziału w Programie Wymiany EJTN.
 4. Rekrutacja na wymiany stażowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi
  w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury (zarządzenie dostępne jest pod adresem:
  https://www.kssip.gov.pl/node/4016) - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

 

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w programie wymiany zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w porozumieniu z KSSiP w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów, uprzednio zarejestrowanych na platformie .

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu / stażu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w przedmiotowym szkoleniu czy stażu zagranicznym.

 

Reguła wzajemności – funkcja opiekuna uczestnika stażu

Jedną z kluczowych reguł Programu Wymiany EJTN jest reguła wzajemności. Dlatego też dokonanie rejestracji jest tożsame z wyrażeniem zgody przez polskiego uczestnika stażu krótkoterminowego na objęcie funkcji opiekuna sędziów i prokuratorów przyjeżdzających do Polski na tygodniowy staż w 2022 roku. Opiekunowie podejmują się tygodniowej opieki nad grupą maks. 4 osób podczas trwania drugiego tygodnia wymiany stażowej w Polsce. O przydziale uczestników zagranicznych pod opiekę powiadamia Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP na etapie rejestracji uczestników zagranicznych już w trakcie 2022 roku. Ze względu na stan pandemii i obostrzenia epidemiologiczne KSSiP przewiduje również możliwość realizacji staży goszczących stażystów zagranicznych z udziałem polskich opiekunów w formie rozmów on-line.

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:
Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl  

 

Broszura informacyjna o Programie Wymiany EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-PL.pdf

 

Zasady finansowania stażu „Corporate Financial Policy
https://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/CFP_New%20version.pdf

 

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _EN

http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

 

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _FR

http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

 

Instrukcja – jak zarejestrować swoją kandydaturę na platformie elektronicznej EJTN?

http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Calls-for-participation/

Data publikacji: 
2021-11-25 09:24
Data wytworzenia: 
2021-11-23 14:45
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2021-11-25 09:24
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka