Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Karnoprawne aspekty ochrony środowiska,19-21.04.2021r., szkolenie on line,K13/21

Szkolenie K13/21

Data:19-21.04.2021 r.
Miejsce: szkolenie on line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login  Termin rekrutacji od 4 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

Wykładowcy:

Anna Popławska

 

 

naczelnik Wydziału Kontroli Postępowania z Odpadami w Departamencie Głównego  Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mianowany urzędnik służby cywilnej, doktor nauk o rolnictwie i ogrodnictwie – oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Zajmuje się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym od 2012 r. w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami. Posiada doświadczenie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska. Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także  zajęcia w ramach szkoleń między innymi dla funkcjonariuszy Policji, sędziów
i prokuratorów, których celem było wypracowanie sposobu współpracy organów ochrony środowiska z organami ścigania i dostarczenie wiedzy z obszaru ochrony środowiska.

Przemysław Kurowicki

 

 

naczelnik Wydziału Transgranicznego Przemieszczania Odpadów w Departamencie Kontroli Odpadów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie egzekwowania i kontroli przepisów związanych
z przemieszczaniem odpadów oraz gospodarką odpadami. Prowadził zajęcia w ramach szkoleń z zakresu ochrony środowiska, między innymi z tematyki transgranicznego przemieszczania odpadów dla różnych grup zawodowych, w tym dla sędziów i prokuratorów. Pełni także funkcję „krajowego punktu kontaktowego” dla Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz krajowego korespondenta dla Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.

Rafał Łyżwa

 

 

doktor nauk prawnych, prokurator Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej
w Olsztynie. Koordynator postępowań w sprawach dotyczących przestępczości narkotykowej. Jest autorem wielu publikacji, w tym poświęconych ochronie środowiska, odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska i środowiska jako przedmiotu ochrony karnoprawnej, a także ochrony środowiska przed odpadami i roli prokuratora w zakresie realizowania karnoprawnej ochrony środowiska. Jest również autorem części przyjętego do druku komentarza (wyd. C.H. Beck) odnoszącej się do przestępstw przeciwko środowisku. Uczestnik wielu konferencji, w tym mających za przedmiot ochronę środowiska.

Tematyka szkolenia:

1.Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami w kraju, schematy nielegalnego gospodarowania odpadami (studia przypadków), dokumentowanie naruszeń w gospodarce odpadami przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

2.Transgraniczne przemieszczanie odpadów jako przestępstwo przeciwko środowisku. Zadania organów w przypadku wykrycia nielegalnego przemieszczania odpadów.

3.Metodyka prowadzenia postępowań w zakresie przestępstw przeciwko środowisku.

4.Obrót dzikimi gatunkami fauny i flory – przepisy krajowe i międzynarodowe (Konwencja
o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. -Dz.U. z 1991 r., nr 27, poz. 112).

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:                                       

merytorycznie:  

prokurator Dorota Kazanowska
tel.  81 440 87 25
e-mail: [email protected]

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel. 81 440 87 32

e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2021-02-24 08:45
Data wytworzenia: 
2021-02-23 20:59
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2021-03-04 12:33
Autor zmiany: 
Anna
Szpakowska