Język strony

Menu top

Wolne miejsce na szkoleniu dla wykładowcy KSSiP z zakresu "Essential European Law" 12-13 października 2020 r.,Utrecht

Szkolenie

Essential European Law

Data szkolenia:

 12-13 października 2020r.

Miejsce szkolenia:

 Utrecht

Grupa docelowa:

 wykładowcy KSSiP, prokuratorzy, sędziowie

Forma zajęć:

seminarium

Język roboczy:

 angielski

Sygnatura:

 M7/B18/20

Liczba miejsc

1

Termin rekrutacji:

14 sierpnia 2020 r.

Platforma Szkoleniowa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6526

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP dysponuje 1 miejscem dedykowanym dla uczestników z Polski na szkoleniu M7/B18/20. Możliwy jest przydział większej ilości miejsc, o czym decyduje Sekretariat EJTN. O ostatecznym formacie szkolenia (format seminaryjny, format on-line) decyduje organizator, instytucja goszcząca w porozumieniu z EJTN. 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne pod linkiem "Corporate Financial Policy for the Activities Implemented by EJTN". Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie.Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Rekomendacje KSSiP w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości zwróciła się do krajowych instytucji kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości o dołożenie wszelkich starań, by nie odwoływać szkoleń, tylko przeprowadzić je w wersji on-line lub ewentualnie przesunąć termin ich realizacji. EJTN opracował także zasady odwoływania hostingu przez instytucje krajowe oraz dodatkowe procedury potwierdzania  przez EJTN udziału uczestników  w szkoleniach, jako warunek zwrotu kosztów. Obecnie proces rekrutacji  jest prowadzony w ramach struktur EJTN przy założeniu, że większość ze  szkoleń zaplanowanych na najbliższy okres odbędzie się on-line.  Niektóre ze szkoleń, które nie mogą odbyć się w tym formacie  zostaną przeniesione  na inny termin. Nie można także wykluczyć, że zostaną podjęte decyzje dotyczące odwołania poszczególnych szkoleń.  

W przypadku podjęcia decyzji przez Dyrektora i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie przedłużenia okresu zalecanej absencji szkoleniowej oraz po uzyskaniu przez Dział Współpracy Międzynarodowej  informacji z EJTN w zakresie odwołania szkolenia, przeniesienia terminu jego realizacji  albo zmiany jego formatu na e-learningowy będziecie Państwo na bieżąco informowani.

 

Przydatne informacje:

  • Corporate Financial Policy for the Activities Implemented by EJTN

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/EJTN_CFP_2016.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/FAQ_section.pdf

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl
tel. 81 440 87 26

 

Data publikacji: 
2020-07-25 16:58
Data wytworzenia: 
2020-07-24 15:43
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2020-07-25 16:58
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński