Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia C33/A/20, C33/B/20,C33/C/20, C33/D/20, Dobre praktyki w aspekcie regulacji kontaktów z małoletnim. Współpraca sędziego i kuratora, 13,14,27,28 października 2020r.- do wyboru - szkolenia on line

Wykładowcy
 

Alina Prusinowska-Marek

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, kurator specjalista w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w SR Grodzisku Mazowieckim, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy - certyfikat nr 47 nadany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista  w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - certyfikat nr 21  nadany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mediator, laureatka wyróżnienia  "Złoty Telefon" 2007.

Piotr Kula

sędzia Sądu Rejonowego w Mysłowicach, orzekający w pionie rodzinnym od ponad 20 lat, wykładowca na aplikacjach sędziowskiej i prokuratorskiej KSSiP. W latach 2007-2013 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydziału Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, a następnie Departamentu Legislacyjno-Prawnego, w latach 2016-2018 członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych.

Tematyka szkolenia

Dobre praktyki w aspekcie regulacji kontaktów z małoletnim. Współpraca sędziego i kuratora.

Postępowanie sądowe w sprawach o kontakty; prawa i obowiązki dziecka i rodzica, formy kontaktu, przesłanki i formy ograniczenia utrzymywania kontaktów z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem obecności kuratora sądowego; kontakty z krewnymi i innymi osobami; podstawy i rozstrzyganie w przedmiocie kontaktów w postępowaniu zabezpieczającym. Sąd rozwodowy w roli sądu opiekuńczego w zakresie rozstrzygania o kontaktach z dzieckiem. Specyfika zabezpieczenia kontaktów w postępowaniu rozwodowym w świetle treści przepisu art. 4451 k.p.c. Postępowanie wykonawcze w sprawach dotyczących uregulowania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 i nast. k.p.c.).

Wykonywanie orzeczenia sądu rozwodowego o kontaktach, w tym postanowień o zabezpieczeniu. Przykłady orzeczeń o ustaleniu kontaktów rodzica z dzieckiem, w tym kontaktów z udziałem kuratora sądowego. Czynności kierownika ZKSS i sądowego kuratora rodzinnego związane z wykonywaniem orzeczenia o udziale kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem. Rola kuratora sądowego uczestniczącego w kontaktach rodzica z dzieckiem. Współpraca pomiędzy kuratorem a sądem - perspektywa kuratora.

Współpraca pomiędzy sądem a kuratorem – perspektywa sądu. Czynności sądu w postępowaniu rozpoznawczym/wykonawczym po zapoznaniu się z dokumentacją z przebiegu kontaktów i stwierdzeniem nieprawidłowych postaw rodzicielskich. Rekomendacje odnośnie orzeczeń o ustaleniu kontaktów rodzica z dzieckiem z udziałem kuratora sądowego.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

 

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób,
które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.
Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.


O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do wyczerpania limitu miejsc.

Termin szkolenia do wyboru. Szkolenia skierowane do uczestników ze wszystkich apelacji i regionów.


NABORY NA SZKOLENIA ROZPOCZNĄ SIĘ 29 lipca 2020 r.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sedzia Grzegorz Kister

tel. (81) 81 458 37 54

      e-mail: [email protected]

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel.  (81) 440 87 32

e-mail: [email protected]

  

 

Data publikacji: 
2020-07-16 15:41
Data wytworzenia: 
2020-07-16 15:11
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2020-07-16 15:41
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński