Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia C17/G/20,C17/B/20, C17/J/20, C17/F/20, Kara umowna, 23,24 września, 7,8 października 2020 - do wyboru - szkolenia on line

Wykładowcy

Ewa Stefańska

sędzia Sądu Najwyższego, doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego. Wykładowca na aplikacjach prawniczych, autor i współautor licznych publikacji, m.in. komentarza do kodeksu postępowania cywilnego.

Tematyka szkolenia

Kara umowna

Pojęcie kary umownej, jej konstrukcja i funkcje. Kara umowna a instytucje pokrewne (m.in. odszkodowanie ryczałtowe, zadatek, odstępne). Obowiązek zapłaty kary umownej a wystąpienie szkody. Zbieg roszczenia o karę umowną z roszczeniem odszkodowawczym. Zbieg roszczenia o karę umowną z roszczeniem o wykonanie zobowiązania. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Przesłanki powstania obowiązku zapłaty kary umownej. Rozkład ciężaru dowodu. Problem ważności zastrzeżenia kary umownej. Kary umowne zastrzegane na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zastrzeżenie kary umownej a zasada swobody umów. Problem dopuszczalności dochodzenia kar umownych w wypadku odstąpienia od umowy. Możliwość kumulacji kar umownych przewidzianych w kontrakcie. Związek zobowiązania z tytułu kary umownej ze zobowiązaniem głównym (m.in.: przelew wierzytelności o karę umowną, zwolnienie z długu). Akcesoryjność kary umownej. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Przesłanki i kryteria miarkowania kary umownej. Wykładnia pojęć „wykonania zobowiązania w znacznej części” i „rażącego wygórowania” kary umownej. Zakres miarkowania kary umownej. Zagadnienia procesowe i charakter orzeczenia sądu. Miarkowanie kary umownej a stosowanie instytucji ogólnych prawa cywilnego (m.in. art. 58 k.c., art. 5 k.c.). Przedawnienie roszczenia o karę umowną. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób,
które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.
Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.


O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do wyczerpania limitu miejsc.

Termin szkolenia do wyboru. Szkolenia skierowane do uczestników ze wszystkich apelacji i regionów.


NABORY NA SZKOLENIA ROZPOCZNĄ SIĘ 21 lipca 2020 r.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sedzia Anna Cybulska

tel. (81) 458 37 57

      e-mail: [email protected]

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel.  (81) 440 87 32

e-mail: [email protected]

 

 

Data publikacji: 
2020-07-10 14:10
Data wytworzenia: 
2020-07-10 13:00
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2020-07-10 14:10
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński