Menu top

Nabór na międzynarodowe warsztaty Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO) na Malcie

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa do azylu, sędziów koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i ochrony praw człowieka z apelacji przygranicznych oraz wykładowców KSSIP specjalizujących się w zakresie stosowania prawa do azylu do udziału w warsztatach międzynarodowych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO) na Malcie.

 

W chwili obecnej DWM przyjmuje zgłoszenia i rekomenduje kandydatów do udziału w warsztatach nt.
 

 

 

UWAGA! Z powodu wyłączenia z przyczyn technicznych platformy e-kssip osoby zainteresowane udziałem w wybranym warsztatcie proszone są o przesłanie w obowiązującym terminie rekrutacji zgłoszenia swojej kandydatury i motywacji drogą mailową na adres a.michrowska@kssip.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny mieć doświadczenie dydaktyczne oraz powinny wykazać zorientowanie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla kadr wymiaru sprawiedliwości w celu wykorzystania nabytej w trakcie warsztatów wiedzy. O ostatecznej kwalifikacji na warsztaty decyduje koordynator z agenci EASO po weryfikacji aplikacji. Kandydaci na warsztaty EASO powinni wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 – wymagana komunikatywna znajomość języka obcego w mowie i w piśmie z zastosowaniem terminologii prawniczej.

 

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Organizator Szkolenia (EASO) zapewnia uczestnikom zwrot kosztów podróży w kwocie do 500 EUR za bilet oraz wypłaca na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wysokość diet są dostępne w załączniku poniżej  ‘Annex detailing the rules on the costs incurred by persons invited to meetings organised by EASO’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

 

Warunki uczestnictwa

 
  1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);
  2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO). Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EASO najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62 lub pod linkiem podstrony "Pomoc"
https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

Rekomendacje KSSiP w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że w związku z pandemią SARS-CoV-2  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie rekomenduje udziału w wydarzeniach szkoleniowych odbywających poza granicami kraju w terminie do 30 czerwca 2020, z wyjątkiem udziału w szkoleniach  on-line.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i w Europie nie  można jednak wykluczyć, że powyższa rekomendacja powstrzymywania się od udziału w międzynarodowych szkoleniach zostanie przedłużona. 

W przypadku podjęcia decyzji przez Dyrektora i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie przedłużenia okresu zalecanej absencji szkoleniowej oraz po uzyskaniu przez Dział Współpracy Międzynarodowej  informacji  od organizatorów warsztatów w zakresie ich odwołania, przeniesienia terminu realizacji  albo zmiany  formatu na e-learningowy będziecie Państwo na bieżąco informowani.

Informacje dodatkowe

 

Wykaz warsztatów EASO w 2020 roku
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/coei_easo_activities_2020.pdf

 

Warunki finansowania warsztatów EASO
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/annex_3.3_-_easo-ed-2014-306_ed_decision_on_meeting_costs_0.pdf

 

Koordynacja organizacyjna zgłoszeń na warsztaty z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl


 

Data publikacji: 
2020-05-05 15:06
Data wytworzenia: 
2020-05-05 14:04
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2020-05-22 12:00
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska