Menu top

Nabór na międzynarodowe szkolenie nt. zwalczania korupcji organizowane przez European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 15.00 rozpocznie się na Platformie Szkoleniowej nabór na międzynarodowe szkolenie organizowane European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) nt. Investigating and preventing corruption (CR/2020/23).

Termin: 26-29 maja 2020r.
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Języki robocze: angielski
Uczestnicy: sędziowie/asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy/asesorzy.
Sygnatura szkolenia: M9/F1/20

Liczba miejsc: 12 miejsc dla EJTN

Termin składania aplikacji: 15.03.2020r.

Platforma Szkoleniowa: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6197

Informacje o szkoleniu: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/EJTN-CEPOL-Training-on-Investigating-and-preventing-corruption-CR202023/

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących o nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Data wytworzenia: 
2020-03-06 13:38
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak