Menu top

Kara umowna - 7 maja 2020r. - Sąd Okręgowy w Gliwicach - C17/C/20

Wykładowcy

Ewa Stefańska

sędzia Sądu Najwyższego, doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego. Wykładowca na aplikacjach prawniczych, autor i współautor licznych publikacji, m.in. komentarza do kodeksu postępowania cywilnego.

Tematyka szkolenia

Kara umowna

Pojęcie kary umownej, jej konstrukcja i funkcje. Kara umowna a instytucje pokrewne (m.in. odszkodowanie ryczałtowe, zadatek, odstępne). Obowiązek zapłaty kary umownej a wystąpienie szkody. Zbieg roszczenia o karę umowną z roszczeniem odszkodowawczym. Zbieg roszczenia o karę umowną z roszczeniem o wykonanie zobowiązania. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Przesłanki powstania obowiązku zapłaty kary umownej. Rozkład ciężaru dowodu. Problem ważności zastrzeżenia kary umownej. Kary umowne zastrzegane na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zastrzeżenie kary umownej a zasada swobody umów. Problem dopuszczalności dochodzenia kar umownych w wypadku odstąpienia od umowy. Możliwość kumulacji kar umownych przewidzianych w kontrakcie. Związek zobowiązania z tytułu kary umownej ze zobowiązaniem głównym (m.in.: przelew wierzytelności o karę umowną, zwolnienie z długu). Akcesoryjność kary umownej. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Przesłanki i kryteria miarkowania kary umownej. Wykładnia pojęć „wykonania zobowiązania w znacznej części” i „rażącego wygórowania” kary umownej. Zakres miarkowania kary umownej. Zagadnienia procesowe i charakter orzeczenia sądu. Miarkowanie kary umownej a stosowanie instytucji ogólnych prawa cywilnego (m.in. art. 58 k.c., art. 5 k.c.). Przedawnienie roszczenia o karę umowną. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

Zasady rekrutacji:
 

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób,
które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.
Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.


O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.


NABÓR NA SZKOLENIE ROZPOCZNIE SIĘ 6 marca 2020 r.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sedzia Anna Cybulska

tel. (81) 458 37 57

      e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel.  (81) 440 87 32

e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

  

Data publikacji: 
2020-02-27 15:26
Data wytworzenia: 
2020-02-26 14:31
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2020-02-27 15:26
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński