Menu top

Postępowanie upadłościowe – wybrane zagadnienia, 16-18 marca 2020 r. Dębe C30/20

Data szkolenia: 16-03-2020r. - 18-03-2020r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach,, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Forma zajęć: seminarium

Wykładowcy

Janusz Płoch - Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie. Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 r. przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów do opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego. Orzeka w sprawach  upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych od 1992 r. W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej do spraw reformy Prawa Upadłościowego powołanej przez Departament Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości. W listopadzie 2002 r. brał udział w charakterze konsultanta w pracach podkomisji sejmowej nad rządowym projektem ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, zaś w 2009 r. brał udział w charakterze konsultanta w pracach komisji senackiej nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Od 1992 r. wykładowca na szkoleniach dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie i Warszawie, Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie i Warszawie, Okręgową Izbą Notarialną w Krakowie i Katowicach prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do prawa upadłościowego i naprawczego.

Jarosław Horobiowski sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Marek Porzycki dr adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2015 r. uczestnik zespłów MInisterstwa Sprawiedliwości przygotowującego projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne. w 2012 r. ucestnik zespołu przygotowującego na zlecenie Komisji ewaluację rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000  w sprawie postępowania upadłościowego. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

Tematyka szkolenia

 1. Upadłość deweloperów i sposoby zaspokojenia roszczeń: specyfika upadłości i restrukturyzacji dewelopera oraz podstawowe założenia i struktura jej regulacji. Alternatywne sposoby zaspokojenia roszczeń nabywców.
 2. Upadłość deweloperów i sposoby zaspokojenia roszczeń: kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie i w upadłości, kontynuacja przez nowego inwestora, likwidacja przedsięwzięcia deweloperskiego. Zaspokojenie roszczeń w przypadku kolizji roszczeń nabywców z hipoteką. Upadłość banku a przedsięwzięcie deweloperskie.
 3. Charakter, funkcje i znaczenie prawno-gospodarcze sankcji zakazowej w świetle uregulowań ustawy – Prawo upadłościowe. Konsekwencje nieprocesowego trybu postępowania zakazowego w świetle założeń ustawodawcy oraz jego realizacja w praktyce sądowo-upadłościowej (wnioskowość, jawność, kontradyktoryjność, dopuszczalność kognicji z urzędu i jej zakres) w kontekście jej optymalności dla potrzeb obrotu prawnego.
 4. Ujęcie zagadnienia i konsekwencje res iudicata w procesie i w postępowaniu nieprocesowym oraz w postępowaniu zakazowym. Analiza czynników kształtujących zakres powagi rzeczy osądzonej w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu podmiotowego, przedmiotowego, czasowego oraz podstawy faktycznej i prawnej żądań zakazowych.
 5. Istota postępowania sanacyjnego w odniesieniu do pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych. Podstawy otwarcia postępowania sanacyjnego oraz skutki jego otwarcia wobec dłużnika i majątku. Schemat przebiegu postępowania oraz formy zakończenia. Warunki zawarcia układu, stwierdzenie  wykonania, uchylenia, zmiany i wygaśnięcia układu. Majątek dłużnika, a masa sanacyjna. Możliwości i skutki zbycia majątku dłużnika. 
 6. Status, rola i obowiązki sędziego komisarza oraz zarządcy masy sanacyjnej. Wzajemne relacje pomiędzy organami postępowania sanacyjnego (sąd restrukturyzacyjny; sędzia komisarz, zarządca, rada wierzycieli). Pozycja dłużnika i jego wierzycieli. Tryb ustalenia i zaskarżenia spisu wierzytelności w  postępowaniu sanacyjnym. Wpływ wszczęcia postępowania sanacyjnego na inne postępowania sądowe oraz postępowania egzekucyjne.
 7. Nowe zasady oddłużenia prywatnych przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości; dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu; tryb przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza).
 8. Innowacje w zakresie funkcji sędziego komisarza – zasady wyboru, kompetencje, rola referendarza sądowego. Nowe oblicze syndyka masy upadłości (nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych). Zasady wyznaczenia doradcy restrukturyzacyjnego do prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Ministerialny nadzór nad osobami posiadającymi licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Rozszerzenie kompetencji syndyka masy upadłości w zakresie ustalenia majątku masy upadłości oraz likwidacji. Poszerzenie roli syndyka do przyjmowania zgłoszeń wierzytelności, ich weryfikacji i ustalenie listy wierzytelności. Modyfikacja postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w zakresie przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

  - merytorycznie:

SSR Grzegorz Kister

Tel. 81 458 37 57

e-mail:g.kister@kssip.gov.pl  

                       

organizacyjnie:

główny specjalista Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  81 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

 • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
 • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
 • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2020-01-24 10:21
Data wytworzenia: 
2020-01-23 12:18
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2020-01-24 10:21
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński