Menu top

Metodyka pracy asystenta sędziego, 10-12 lutego 2020 r., OS Dębe, sygn. C2/A/20

Szkolenie: C2/A/20
Temat: Metodyka pracy asystenta sędziego, 
Data szkolenia: 10-12.02.2020 r. 
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: nowo zatrudnienie asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego
 
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.
 
Wykładowcy

Piotr Gensikowski - dr nauk prawnych, sędzia Sądu  Rejonowego w Grudziądzu, autor opracowań dotyczących prawa karnego materialnego i procesowego, prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego wykonawczego.

Michał Błoński - dr nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

Daniel Panocha - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, od 2015 roku wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach zajęć aplikacji sędziowskiej.

Maria Leszczyńska  - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, od 2009 r. wykładowca KSSiP na aplikacji sędziowskiej, prowadząca zajęcia  z prawa cywilnego, postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego, egzekucyjnego i odwoławczego.

Tematyka szkolenia

Kompetencje asystenta sędziego - regulacje ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zadania asystenta sędziego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych – w świetle przepisów wykonawczych – aspekt praktyczny.

Orzeczenia i zarządzenia: rodzaje orzeczeń i zarządzeń w postępowaniach cywilnych; struktura orzeczeń i zarządzeń; zaskarżalność orzeczeń w postępowaniu cywilnym; pouczenia kierowane do stron.

Uzasadnianie orzeczeń i zarządzeń: struktura uzasadnienia; technika cytowań i odwołań; najczęstsze błędy metodologiczne i językowe.

Sporządzanie projektów orzeczeń w oparciu o przedstawione stany faktyczne.

Status asystenta sędziego. Usytuowanie asystenta sędziego w strukturze organizacyjnej sądu. Kompetencje i odpowiedzialność dyscyplinarna asystenta sędziego.

Rola asystenta sędziego w ramach czynności poprzedzających wyznaczenie rozprawy lub posiedzenia (wstępna kontrola aktu oskarżenia, właściwość sądu).

Rola asystenta sędziego w ramach czynności sądu związanych ze stosowaniem środków przymusu, jak również czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym.

Rola asystenta sędziego w zakresie kontroli sprawności i prawidłowości wykonywania zarządzeń sędziego.

Kierowanie wystąpień do osób i instytucji. Zarządzenie sprawami.

Zarządzanie czasem w pracy asystenta sędziego. Kategoryzowanie spraw, planowanie pracy.

Współpraca z sędzią – kontrolowanie stanu referatu sędziego. Występowanie do instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów.

Współpraca z sędzią - sposoby opracowania materiałów do rozstrzygnięcia.

Współpraca z sędzią: analiza wybranych stanów faktycznych pod kątem przygotowania do rozstrzygnięcia.

Współpraca z sędzią - sposób opracowywania orzecznictwa i literatury, wykonywanie „innych czynności”.

Struktura wyroku w sprawie karnej.

Reguły sporządzania projektów wyroków.

Reguły sporządzania uzasadnień wyroków.

Projekty orzeczeń i uzasadnień w sprawach w przedmiocie wydania wyroku łącznego, o ułaskawienie, w postępowaniu wykonawczym.

Odrębności w sporządzaniu orzeczeń i uzasadnień w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia Grzegorz Kister

   tel. 81 458 37 54

   e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel. 81 440 87 32

e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-12-05 16:30
Data wytworzenia: 
2019-12-05 11:21
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2019-12-10 15:24
Autor zmiany: 
Anna
Szpakowska