Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną...”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 30 edycji dwudniowych szkoleń w Warszawie z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie"

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.


oznaczenie postępowania: BD-V.2611.34.2019

Data publikacji: 
2019-08-06 14:45
Data wytworzenia: 
2019-08-06 14:45
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-09-03 15:27
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: