Język strony

Menu top

Nabór na dwa szkolenia z zakresu „Leadership” z Katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) adresowane do prezesów sądów, przewodniczących wydziałów i prokuratorów pełniących funkcje kierownicze w prokuraturze.

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i  prokuratorów do udziału w dwóch szkoleniach z zakresu „Leadership” organizowanych w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Szkolenie

Seminar on Personal Leadership (TM/2019/08)

Data szkolenia:

6-7.11.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Praga (CZECHY)

Grupa docelowa:

prezesi sądów, przewodniczący wydziałów i prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze w prokuraturze

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Termin zgłoszeń:

24.09.2019 r.

Język roboczy:

Angielski, francuski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M7/D8/19

Platforma szkoleniowa

https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5704

 

 

Szkolenie

 Seminar on Leadership “Change management” (TM/2019/07)

Data szkolenia:

28-29.11.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Sztokholm (SZWECJA)

Grupa docelowa:

prezesi sądów, przewodniczący wydziałów i prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze w prokuraturze

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Termin zgłoszeń:

25.09.2019 r.

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M7/D7/19

Platforma szkoleniowa:

 

https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5703

 

 

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie.

Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie we wskazanych powyżej terminach zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie we wskazanych powyżej terminach zapisu na listy oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na w/w. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Prok. Katarzyna Krysiak

tel. +48 81 440 87 37

k.krysiak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-07-24 14:39
Data wytworzenia: 
2019-07-24 12:10
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2019-07-24 14:39
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński