Język strony

Menu top

Nabór na szkolenie z umiejętności miękkich „Judgecraft” z Katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w szkoleniu z zakresu umiejętności miękkich „Judgecraft” ymorganizowane w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Szkolenie

Seminar on Judgecraft  (TM/2019/09)

Data szkolenia:

02-03.12.2019r.

Miejsce szkolenia:

Ryga (ŁOTWA)

Grupa docelowa:

sędziowie

Forma zajęć:

seminarium/warsztaty

Termin zgłoszeń:

14.10.2019 r.

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M7/D9/19

Platforma szkoleniowa

https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5705

 

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie.

Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie w terminie do dnia 14 października 2019r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/D9/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie do dnia 14 października 2019r. zapisu na listy oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (język angielski)  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na w/w. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

  • Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Seminar-on-Judgecraft--TM201906/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Prok. Katarzyna Krysiak

tel. +48 81 440 87 37

k.krysiak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-07-24 14:50
Data wytworzenia: 
2019-07-24 12:03
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2019-07-24 14:50
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński