Język strony

Menu top

WOLNE MIEJSCA AIAKOS 2019 - nabór na staże wyjazdowe w ramach programu wymiany dla nowo mianowanych sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziów 04-08 listopad 2019 r.

Termin wymiany:

04-08 listopad 2019 r.

Rodzaj wymian:

staże 5-dniowe o charakterze grupowym

Grupa docelowa:

asystenci sędziów, asystenci prokuratorów, referendarze, nowo mianowani sędziowie, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asesorzy sądowi

Język roboczy:

angielski w stopniu B2

Termin zgłoszeń:

15 lipiec 2019 r., godz. 12:00

Sygnatura:

M1/C1/19

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI w ramach Programu Wymiany Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości na krótkoterminowej wymianie AIAKOS 2019, adresowanych do aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, nowo mianowanych sędziów i prokuratorów oraz asesorów prokuratury, asesorów sądowych i asystentów sędziów oraz asystentów prokuratury. Aktualnie prowadzimy nabór na staż wyjazdowy realizowany w terminie jesiennym.

Przedmiot wymiany: 5-dniowa wymiana stażowa o charakterze grupowym realizowana poza granicami Polski w ramach Programu Wymiany EJTN z dofinansowaniem Komisji Europejskiej.

Cel programu AIAKOS:

 • rozwój międzynarodowej współpracy sądowej między przyszłymi sędziami i prokuratorami państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • budowa wzajemnego wsparcia i zaufania w uznawaniu decyzji europejskiego wymiaru sprawiedliwości;
 • wzmocnienie europejskiej kultury sądownictwa;
 • poznawanie dobrych praktyk i podnoszenie kwalifikacji w zastosowaniu instrumentów prawnych Unii Europejskiej;
 • podnoszenie umiejętności językowych w zakresie swobodnego porozumiewania się w językach obcych;

Podmioty aplikujące w trybie rekrutacji uzupełniającej:

 1. nowo mianowani sędziowie i prokuratorzy ze stażem nie dłuższym niż 2 lata;
 2. nowo mianowani asesorzy prokuratury ze stażem nie dłuższym niż 2;
 3. referendarze sądowi;
 4. asystenci sędziów i asystenci prokuratorów;

Liczba miejsc: ograniczona do 20 miejsc dla Polaków w wybranych 9 państwach członkowskich Unii Europejskiej. O ostatecznej dedykacji miejsc dla Polaków decyduje Sekretariat EJTN.

Uwaga! Zapisy aplikantów KSSiP na staż AIAKOS 2019 prowadzone są za pośrednictwem Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP. Dział Współpracy MIędzynarodowej KSSiP przyjmuje bezpośrednio zapisy chętnych asesorów, asystenów i referendarzy oraz nowo mianowanych sędziów i prokuratorów ze stażem nie dłuższym niż 2 lata. W obu przypadakch zapisy są otwarte do 15 lipca 2019 r. do godz. 12:00

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN. O ostatecznej kwalifikacji uczestnika i przydziale miejsc na wymiany decyduje Sekretariat EJTN.

Zasady aplikowania na wymiany AIAKOS 2019

Obecnie rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną tylko za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego EJTN w Krajowej Szkole Sądownictwai Prokuratury, tj. za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej KSSiP mieszczącego się w Lublinie.

Rekrutacja jest otwarta w terminie do 15 LIPCA 2019 roku. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego wraz z kopią certyfikatu językowego na adres mailowy miedzynarodowy@kssip.gov.pl z dopiskiem ‘Rekrutacja AIAKOS 2019’ w obowiązującym terminie rekrutacji.

Jednocześnie osoby zainteresowane udziałem w programie AIAKOS proszone są o dokonanie zapisu na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP w ‘Szkolenia międzynarodowe 2019’ –  ‘Program wymiany AIAKOS 2019’.

Osoby, które nie dokonają rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w wymianie. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Zasady finansowania wymiany

EJTN wypłaca bezpośrednio uczestnikom wymiany w dwóch transzach dzienne diety na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania na czas trwania wymiany według obowiązujących w danym państwie stawek oraz zwraca koszty podróży w kwocie do 400 EUR. Szczegółowe zasady finansowania udziału w Programie Wymiany AIAKOS 2019 określone w osobnym pliku załączonym poniżej.

Ogólne zasady finansowania udziału w Programie Wymiany EJTN:

http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Activities/AIAKOS-Programme/

Szczegółowe informacje organizacyjne i logistyczne wraz z kluczowym przydziałem miejsca docelowego wymiany zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez koordynatora z EJTN w korespondencji mailowej po zatwierdzeniu przydziału wszystkich alokacji, tj. najwcześniej w połowie kwietnia 2019 roku.

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji do Programu Wymiany AIAKOS 2019 uczestnik wymiany jest zobowiązany do:

 1. Potwierdzenia udziału w wymianie w Sekretariacie EJTN zgodnie z przyjętymi zasadami programu.
 2. Samodzielnego skontaktowania się z krajowym punktem kontaktowym państwa docelowego wymiany (dane kontaktowe dostępne w tabeli ‘Contact Points’)
 3. Samodzielnego zorganizowania sobie podróży i dokonania rezerwacji hotelu.
 4. Rejestracji elektronicznej swojego wyjazdu celem podania danych osobowych niezbędnych do uruchomienia pierwszej wypłaty diet.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników wymiany.

Warunki uczestnictwa

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Czytelne wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu międzynarodowym jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu / stażu / wizycie studyjnej.

 

Koordynacja organizacyjna Programu AIAKOS z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz
asystent sędziego
główny specjalista
adres e-mail: d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl
tel. 81 440 87 17

Data publikacji: 
2019-03-20 08:11
Data wytworzenia: 
2019-03-19 16:12
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-07-15 15:49
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz