Język strony

Menu top

Międzynarodowe szkolenie językowe "Legal Language Training in Cooperation in Criminal Matters", 13-17 maja 2019 r., Bordeaux

Data szkolenia:

13.05.2019 r. – 17.05.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Bordeaux

Termin zgłoszeń:

14.02.2019 r.

Forma zajęć:

seminarium, warsztaty

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Język roboczy:

angielski, francuski

Sygnatura:

M8/A4/19

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu językowym Legal Language Training in Cooperation in Criminal Matters

Szkolenie odbędzie się w Bordeaux i będzie prowadzone w języku angielskim i francuskim od 13 do 17 maja 2019 r.

Zakres merytoryczny szkolenia

A five day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors working within judicial cooperation in criminal matters.

It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in four small groups, two to be developed in English and two to be carried out in French.

Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

Before the face-to-face seminar components, participants will be invited to check their knowledge and prepare for the seminars by doing some legal and language exercises, which will be prepared by the project experts, and available for participants on EJTN’s training platform.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 14 lutego 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się na dole w treści ogłoszenia) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M8/A4/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie do 14 lutego 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/EJTN_CFP_2016.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/FAQ_section.pdf

  • Program w języku angielskim

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2019%20Agendas/LI%202019%2004%20EN%20agenda.pdf

  • Program w języku francuskim

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2019%20Agendas/LI%202019%2004%20FR%20agenda.pdf

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Rafał Nozdryn-Płotnicki

r.nozdryn-plotnicki@kssip.gov.pl

  • FORMULARZ APLIKACYJNY:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_jezykowy.doc

 

Data wytworzenia: 
2019-01-29 15:13
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2019-01-29 15:17
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki