Język strony

Menu top

Komunikat Przewodniczącego Komisji Konkursowej

Komunikat Przewodniczącego Komisji Konkursowej

Nr 46/2011 z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie terminu do przedłożenia dokumentów potwierdzających ukończenie wyższych studiów prawniczych przez kandydatów warunkowo zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację ogólną w 2011 roku.Zgodnie z regulacją zawartą w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566, z późn. zm.), zgłoszenie do konkursu może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, że zdał wszystkie egzaminy przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego – nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu – odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Pierwszy etap konkursu na aplikację ogólną zostanie przeprowadzony w dniu 5 października 2011 roku. Przypominam zatem, że osoby umieszczone na liście stanowiącej załącznik numer 3 do Komunikatu Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 43/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminów przeprowadzenia obu etapów konkursu oraz miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu na aplikację ogólną, powinny najpóźniej do dnia 20 września 2011 roku przedłożyć w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odpis dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów we wskazanym terminie, będzie skutkowało odmową dopuszczenia do udziału w konkursie na aplikację ogólną w 2011 roku.

 

Data publikacji: 
2013-08-09 15:36
Data wytworzenia: 
2013-08-09 15:36
Ostatnia zmiana: 
2013-08-09 13:30