Język strony

Menu top

Rekrutacja na wizyty studyjne w ramach Programu Wymiany EJTN w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na kolejne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2019 roku w ramach Programu Wymiany EJTN. Wizyty studyjne realizowane są w wybranych instytucjach Unii Europesjkiej. Rekrutacja jest adresowana do sędziów i prokuratorów i jest otwarta w terminie do 15 stycznia 2019 roku dla wizyt realizowanych w I kwartale roku oraz w terminie do 5 lutego 2019 roku dla wizyt realizowanych w późniejszym okresie 2019 roku.

Wizyty studyjne w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w 2019 roku, syg. M3/C1/19:

Terminy wizyt:

Język roboczy:

18-19 marca 2019

angielski - rekrutacja do 15.01.2019

13-14 maja 2019

angielski

17-18 czerwca 2019

francuski

16-17 września 2019

angielski

14-15 października 2019

angielski

 

Wizyty studyjne w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu w 2019 roku, syg. M3/C2/19:

Terminy wizyt:

Język roboczy:

25-27 lutego 2019

angielski - rekrutacja do 15.01.2019

13-15 maja 2019

angielski

24-26 czerwca 2019

francuski

14-16 października 2019

angielski

2-4 grudnia 2019

angielski

 

Wizyty studyjne w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli w 2019 roku, syg. M3/C3/19:

Terminy wizyt:

Język roboczy:

10-12 kwietnia 2019

angielski

4-6 listopada 2019

angielski

 

Wizyta studyjna w siedzibie EUROJUST w Hadze w 2019 roku, syg. M3/C4/19:

Termin wizyty:

Język roboczy:

11-13 listopada 2019

angielski

 

Wizyta studyjna w siedzibie Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego w 2019 roku, syg. M3/C5/19:

Termin wizyty:

Język roboczy:

19-20 września 2019

angielski

Wizyta jest dedykowana dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Tematyka stażu obejmuje zastosowanie przepisów konwencji w zakresie cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, ochrony dzieci i współpracy w zakresie adopcji między narodami, jurysdykcji i prawa właściwego, uznawania, wykonywania, współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, międzynarodowego odzyskiwania zasiłku na dziecko i innych form utrzymania rodziny, a także protokołu dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych. Wizyta obejmie również perspektywę prawa UE i relacje między haskim systemem konwencyjnym a systemem prawa UE.

 

Wizyta studyjna w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w 2019 roku, syg. M3/C6/19:

Termin wizyty (wstępny)

Język roboczy:

28-29 października 2019

angielski

 

Celem wizyty studyjnej w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu jest zapoznanie uczestników z bieżącą pracą Agencji FRA i Biura UNODC w kontekście wymiaru sprawiedliwości. Wśród tematów wiodących podczas wizyty pojawią się m.in. Europejska Karta Praw Podstawowych, dostęp do sądu oraz ochrona dziecka i danych osobowych.

Rejestracja kandydatów na wizyty studyjne prowadzona jest tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem dwóch  platform.

  1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/). Rejestracja na platformie EJTN jest możliwa bez wprowadzania kodu referencyjnego (Reference code).  W przypadku kandydatów z Polski ten kod nie jest wymagany.
  2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w wybranej wizycie studyjnej uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie

  • do 15 stycznia 2019 roku w odniesieniu do wizyt realizowanych w I kwartale 2019 roku;
  • do 5 lutego 2019 roku w odniesieniu do wizyt realizowanych w II, III i IV kwartale 2019 roku;

W celu zapisania się na listę oczekujących należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl

Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne

Po zarejestrowaniu się na platformie EJTN otrzymują Państwo powiadomienie mailowe z kodem rejestracji, który należy zachować do dalszego procedowania.

Zasady finansowania udziału w wizytach studyjnych

Udział w programie jest bezpłatny. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca diety w kwocie od 180 do 200 EUR w zależności od wizyty na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia po zakończeniu wizyty studyjnej w formie przelewu. Ponadto, EJTN zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku  Study Visits Financial conditions.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW na czas pobytu na wizycie studyjnej poza granicami Polski.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach stażu.

Warunki uczestnictwa w wizytach studyjnych:

  1. Znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Dokumenty można dołączyć w trakcie rejestracji na Platformie EJTN w sekcji 'Document Submission'. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Rejestracja dwuetapowa:

na Platformie Szkoleniowej KSSiP  http://szkolenia.kssip.gov.pl/
na Platformie Elektronicznej EJTN https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/

Rejestracja na obu platformach jest możliwa tylko w terminie do 15 stycznia 2019 roku i 5 lutego 2019 roku w zależności od wybranej wizyty studyjnej. Po tym czasie rejestracja zostanie zamknięta.

  1. W programie wizyt mogą uczestniczyć osoby, które brały w nim udział w latach poprzednich, jednakże pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają osoby dotąd nie uczestniczące w wizytach studyjnych EJTN i programie wymiany EJTN oraz spełniające powyższe kryteria. Kandydatury osób, które już uczestniczyły w wizytach studyjnych oraz programie wymiany EJTN i spełniają ww. kryteria, będą rozpatrywane w zależności od daty poprzedniego wyjazdu, tj. im dawniejsza data wyjazdu, tym wyższe miejsce na liście rekomendowanych przez KSSiP polskich sędziów i prokuratorów do udziału w wizycie studyjnej.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w programie wizyty studyjnej zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) po konsultacji z instytucją przyjmującą w porozumieniu z KSSiP w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów, uprzednio zarejestrowanych na platformie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w wizycie studyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej KSSiP, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w przedmiotowym stażu zagranicznym z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wizytach studyjnych będą powiadamiane przez Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w zależności od terminu planowanej wizyty i otrzymania potwierdzenia mailowego z EJTN o zakwalifikowaniu. W przypadku wizyt z terminem marcowym i kwietniowym spodziewany termin powiadomienia o kwalifikacji przypada na koniec stycznia 2019 roku.

 

Zasady finansowania udziału w wydarzeniach Programu Wymiany EJTN „Corporate Financial Policy
 http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/Corporate_Financial_Policy.pdf

Instrukcja – jak zarejestrować swoją kandydaturę na platformie elektronicznej EJTN?
http://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/ExP%20Online%20Application%20Form%20Manual%202019_EN.pdf

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-01-02 15:26
Data wytworzenia: 
2019-01-02 13:13
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-01-15 09:11
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska