Język strony

Menu top

Rekrutacja na staż 3-miesięczny w siedzibie EUROJUST w Hadze w ramach Programu Wymiany EJTN 2019

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) w 2019 roku oferuje:

2 miejsca na 3-miesięcznym stażu w języku angielskim w siedzibie EUROJUST w Hadze – sygn. M3/B/19;

Wymagania:

 1. Staż adresowany jest do prokuratora lub sędziego (preferowani będą sędziowie orzekający w sprawach karnych) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania
  i realizacji wniosków o pomoc prawną.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN
  w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF.
  W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 3. Termin stażu: staż trwa 3 miesiące i jest realizowany w terminie między marcem a grudniem 2018 roku w zależności od ustaleń między zakwalifikowanym kandydatem a polskim biurem EUROJUST w Hadze.
 4. Kandydaci zobowiązani są do uzyskania przed przystąpieniem do rekrutacji pisemnej zgody przełożonego (Prezesa Sądu lub Prokuratora) na udział w długoterminowym stażu realizowanym we wskazanym terminie 2018 roku – skan elektroniczny należy dołączyć do zgłoszenia.
 5. CV w języku polskim i w wybranym języku obcym (angielskim lub francuskim) – skany lub pliki Word należy dołączyć do dokumentacji podczas rejestracji.

Pierwszy etap rekrutacji na staż długoterminowy jest otwarty do 14 grudnia 2018 roku i jest prowadzony w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydata na platformie internetowej EJTN oraz na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w stażu długoterminowym uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 roku postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

 1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/). Rejestracja na platformie EJTN jest możliwa bez wprowadzania kodu referencyjnego (Reference code).  W przypadku kandydatów z Polski ten kod nie jest wymagany.
 2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.

Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla intersującego nas szkolenia / stażu i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie/staż i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na staż należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu.

Drugi etap rekrutacji na staż długoterminowy w EUROJUST jest prowadzony przez Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP, który rekomenduje kandydatów do odbycia stażu w siedzibie EUROJUST w oparciu o zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury. (zarządzenie dostępne jest pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/node/4016)

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN w terminie do 18 stycznia 2019 roku. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w stażu długoterminowym zostanie podjęta przez instytucję przyjmującą stażystów w porozumieniu z Sekretariatem Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów.

Zasady organizacyjne

Staż długoterminowy w EUROJUST z założenia jest bezkosztowy dla polskiego sądu czy prokuratury i realizowany jest na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do sędziów (art. 77 §3b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2062) lub Prokuratora Generalnego w odniesieniu do prokuratorów (art. 106 § 7a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1767).

Uczestnik stażu zobowiązany jest do zorganizowania podróży oraz organizacji miejsca zamieszkania na czas odbywania stażu za granicą we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom wskazanie w momencie rejestracji stażu po zakwalifikowaniu rachunku bankowego w walucie EURO niezbędnego do przelewów diet.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach stażu.

Zasady finansowania

Udział w programie z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca na czas odbywania stażu diety dzienne w kwocie 120 EURO na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży długoterminowych, tj. nie krótszych niż 3 miesiące.

Przed rozpoczęciem stażu uczestnik otrzymuje w drodze przelewu bankowego równowartość dwumiesięcznych diet skalkulowanych na okres trwania pierwszych 2 miesięcy stażu. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Kolejne przelewy będą realizowane przez EJTN w regularnych miesięcznych odstępach. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN w punktach: 11.2. oraz 14. Po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje transze należnych diet pod warunkiem przesłania do EJTN wymaganych dokumentów rozliczeniowych (wykaz ww. dokumentów w załączniku).

Wymogi i terminarz rekrutacji na staże długoterminowe w 2019 roku
http://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/Requirements_LT_EN_2019%20UPDATE%20EJ.pdf

Informacje szczegółowe dot. procedury kwalifikacji i wyjazdu na staż długoterminowy:
http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Activities/Long-term-training-periods/

Zasady finansowania stażu „Corporate Financial Policy
 http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/Corporate_Financial_Policy.pdf

Instrukcja – jak zarejestrować swoją kandydaturę na platformie elektronicznej EJTN?
http://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/ExP%20Online%20Application%20Form%20Manual%202019_EN.pdf

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _EN
http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/FAQ_section.pdf

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _FR
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/faq_section_fr.pdf

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-11-14 08:26
Data wytworzenia: 
2018-11-13 11:45
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-11-14 08:26
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński