Język strony

Menu top

Trwa nabór na krótkoterminowe staże w ramach Programu Wymiany EJTN 2019 - otwarty do 14 grudnia 2018 roku.

Termin rekrutacji na wszystkie staże upływa:

14 grudnia 2018

staże krótkoterminowe o charakterze grupowym

(short-term group exchange)

syg. M1/B1/19

76 miejsc

staże krótkoterminowe o charakterze indywidualnym

(short-term individual exchange)

syg. M1/B2/19

10 miejsc

staże krótkoterminowe dla wykładowców

(short-term exchange for trainers)

syg. M1/B3/19

5 miejsc

staże krótkoterminowe dla prezesów sądów i /lub prokuratorów pełniących funkcje kierownicze w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

(short-term exchange for Presidents – Chiefs Prosecutors)

syg. M6/19

2 miejsca

staże krótkoterminowe specjalistyczne

(short-term specialised exchange)

syg.M5/19

ok.15 miejsc

dostępne miejsca staży:

państwa członkowskie
Unii Europejskiej
(wykaz miejsc widoczny w załączniku

oraz w trakcie elektronicznej rejestracji
na platformie EJTN)

Rekrutacja na powyższe miejsca jest otwarta do 14 grudnia 2018 roku i jest prowadzona w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydata na platformie internetowej EJTN oraz na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły.

Rejestracja jednego kandydata na każdą z wymian jest dopuszczalna, ale wymaga każdorazowo osobnej rejestracji na konkretną wymianę stażową, tj. odrębnej rejestracji na platformie EJTN oraz odrębnego wpisu na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wybranym stażu krótkoterminowym uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 roku postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

 1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/). Rejestracja na platformie EJTN jest możliwa bez wprowadzania kodu referencyjnego (Reference code).  W przypadku kandydatów z Polski ten kod nie jest wymagany.Wskazówki do rejestracji widoczne w załącnziku poniżej. Kandydat rejestrując się na platformę EJTN po zakończeniu poprawnej rejestracji otrzymuje wiadomość mailową z numrem kodowym. Organizator zaleca zachowanie numeru kod na potrzeby dalszego dostępu do platformy po zakwlaifikowaniu na staż.
 2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.

Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla intersującego nas szkolenia / stażu i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie/staż i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na staż należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu.

Zasady finansowania


Udział w programie wymian krótkoterminowych z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca diety na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży krótkoterminowych. Szczegółowe zasady finansowania są określone osobno dla każdej z wymian w treści ogłoszenia konkretnej wymiany na platformie szkoleniowej KSSiP oraz w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN .

Przed rozpoczęciem stażu uczestnik otrzymuje 70% diet przewidzianych na okres trwania stażu (do 13 dni), przy czym kwota diety różni się w zależności od kraju wymiany. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje pozostałe 30% diet pod warunkiem przesłania do EJTN wymaganych dokumentów rozliczeniowych (wykaz ww. dokumentów w załączniku). Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN, pkt. 11.2., zaś wykaz stawek dziennych w poszczególnych państwach członkowskich zawarty jest w Aneksie 1 ww. załącznika.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NNW na czas pobytu na wymianie stażowej poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje
w kosztach stażu.

Warunki uczestnictwa w stażach krótkoterminowyc

 

 1. Znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego
  (w zależności od preferencji państwa docelowego)  na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego
  w formie zeskanowanej JPG, PDF.  W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Rejestracja na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP  http://szkolenia.kssip.gov.pl/ oraz na platformie EJTN https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/
 3. W programie mogą uczestniczyć osoby, które brały w nim udział w latach poprzednich. Jednakże pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają osoby dotąd nie uczestniczące
  w stażach zagranicznych EJTN i spełniające powyższe kryteria.  Kandydatury osób, które już uczestniczyły w Exchange Program i spełniają ww. kryteria, będą rozpatrywane
  w zależności od daty poprzedniego wyjazdu, tj. im dawniejsza data wyjazdu, tym wyższe miejsce na liście rekomendowanych przez KSSiP polskich sędziów i prokuratorów do udziału w Programie Wymiany EJTN.

Rekrutacja na wymiany stażowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi
w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury (zarządzenie dostępne jest pod adresem:
https://www.kssip.gov.pl/node/4016) - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN w terminie do 18 stycznia 2019 roku. O ostatecznej kwalifikacji uczestnika i przydziale miejsc na wymiany specjalistyczne decyduje Sekretariat EJTN.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w programie wymiany zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w porozumieniu z KSSiP w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów, uprzednio zarejestrowanych na platformie .

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu / stażu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział
w przedmiotowym szkoleniu czy stażu zagranicznym.

 

Reguła wzajemności – funkcja opiekuna uczestnika stażu

Jedną z kluczowych reguł Programu Wymiany EJTN jest reguła wzajemności. Dlatego też dokonanie rejestracji jest tożsame z wyrażeniem zgody przez polskiego uczestnika stażu krótkoterminowego na objęcie funkcji opiekuna sędziów i prokuratorów przyjeżdzających do Polski na 2-tygodniowy staż w 2019 roku. Opiekunowie podejmują się tygodniowej opieki nad grupą maks. 4 osób podczas trwania drugiego tygodnia wymiany stażowej w Polsce. O przydziale uczestników zagranicznych pod opiekę powiadamia Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP na etapie rejestracji uczestników zagranicznych już w trakcie 2019 roku.

 

Zasady finansowania stażu „Corporate Financial Policy
 http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/Corporate_Financial_Policy.pdf

Instrukcja – jak zarejestrować swoją kandydaturę na platformie elektronicznej EJTN?
http://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/ExP%20Online%20Application%20Form%20Manual%202019_EN.pdf

Wykaz dostępnych miejsc na wszystkie staże krótkoterminowe w 2019 roku
http://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/ExP_AvailablePlaces_2019_Updated.pdf

Wykaz miejsc na staże specjalistyczne w 2019 roku:
http://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/Note_SpecialisedExchanges2019.pdf

Staże adresowane do prezesów sądów i prokuratorów peł. funkcje kierownicze – informacje szczegółowe:
http://www.ejtn.eu/PageFiles/9762/Note_CourtPresidents2019.pdf

Staże dla wykładowców – informacje szczegółowe:
http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Activities/Exchanges-for-judicial-trainers/

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _EN
http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/FAQ_section.pdf

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _FR
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/faq_section_fr.pdf

Broszura informacyjna:
http://www.ejtn.eu/PageFiles/17589/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-PL-v3.pdf

 

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:
Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-11-09 17:12
Data wytworzenia: 
2018-11-09 12:05
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-11-13 13:35
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska