Menu top

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 8 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji /.../

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 8 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

 

nr postępowania OSU-VI.2610.4.1.2018

Zamówienie składa się z ośmiu zadań częściowych:

część 1: zarządzanie stresem zawodowym

część 2: komunikacja

część 3: wywieranie wpływu

część 4: inteligencja emocjonalna

część 5: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 6: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 7: decyzyjność

część 8: otwartość na zmiany

 

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2018-10-08 14:50
Data wytworzenia: 
2018-10-08 14:45
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-11-08 14:10
Autor zmiany: 
Aleksandra
Pietrzak
Archiwum: