Menu top

Szkolenie międzynarodowe z zakresu prawa podatkowego "EU direct taxation" 23-24 października 2018r., Barcelona, Hiszpania

Data szkolenia:

23-24 października 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Barcelona, Hiszpania

Termin zgłoszeń:

18 lipca 2018 r., godz. 11.00

Grupa docelowa:

sędziowie

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/E6/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach z zakresu prawa podatkowego do udziału w międzynarodowym szkoleniu październiku 2018 r. pt.: ‘EU direct taxation’. Wydarzenie odbędzie się w Barcelonie w Hiszpanii i będzie prowadzone w języku angielskim. Adresowane jest zarówno do sędziów sądów administracyjnych jak i sędziów sądów powszechnych.

Zakres merytoryczny szkolenia

Day-and-a-half day training will cover the issues ranging from the national courts dealing with EU law, Value Added Tax (VAT), recent EU Tax problems and challenges. The training will include practical workshops on individual tax law cases. All workshops sessions should be led by experienced practitioners and trainers

Participants are expected to have some background knowledge of the subject and to engage in active discussions with their counterparts from across EU. This training seeks to operate as a platform for the exchange of knowledge and best practices among colleagues, the creation of judicial cooperation and understanding and the debate of key developments in this field.

Target audience: Administrative law judges and judges who deal with tax cases in their own countries from all EU Member states

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 18 lipca 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/E6/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 18 lipca 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/EU-Direct-Taxation-AD201807/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista,
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

  • PROGRAM SZKOLENIA

http://www.ejtn.eu/Documents/Taxation%20Draft%20Programe%202018.pdf

Data publikacji: 
2018-07-04 15:29
Data wytworzenia: 
2018-07-04 15:06
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-07-04 15:30
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki