Menu top

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 12-14 grudnia 2018r. Lublin-K14/D/18

Data szkolenia: 12-14 grudnia 2018 r..
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Dobrosława Szumiło–Kulczycka
doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, wykonawca programów realizowanych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie” oraz „Dostęp w procesie karnym do materiałów objętych klauzulą tajne lub ściśle tajne”, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Rafał Teluk
doktor nauk prawnych, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie del. do Prokuratury Krajowej, Naczelnik Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Grzegorz Gordon
kierownik kancelarii tajnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie, długoletni urzędnik administracji sądowej posiadający szeroką praktykę w wymiarze sprawiedliwości z zakresu pionu karnego, zamówień publicznych, postępowania międzynarodowego.

Tematyka szkolenia

„Materiały niejawne w postępowaniu karnym”

1. Rodzaje informacji niejawnych. Przesłanki i tryb nadawania klauzul tajności. Tryb i warunki znoszenia klauzul tajności.
2. Obieg dokumentacji zawierającej informacje niejawne - organizacja i działanie kancelarii tajnej.
3. Legalność informacji niejawnych. Sposoby wykorzystania w trakcie postępowania przygotowawczego wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych. Decyzja prokuratora na podstawie art. 168b k.p.k. w przedmiocie wykorzystania dowodów uzyskanych w trakcie kontroli operacyjnej.
4. Sporządzanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów zawierających informacje niejawne.
5. Powoływanie się na informacje opatrzone klauzulą tajności w orzeczeniach i pismach procesowych w postępowaniu przygotowawczym.
6. Zasady zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych. Wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę. „Odtajnienie” materiałów opatrzonych klauzulą tajności. Karnoprawna ochrona informacji niejawnych.
7. Wykorzystanie materiałów niejawnych w postępowaniu sądowym. Przygotowanie do rozprawy z materiałami objętymi klauzulą tajności, przetwarzanie na rozprawie materiałów niejawnych, przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, zapoznanie członków składu orzekającego z treścią dowodów objętych klauzulą niejawności; sporządzanie orzeczeń uzasadnień i doręczanie pism w postępowaniu w którym przetwarzane są informacje niejawne.
8. Dostęp stron i innych podmiotów do materiałów niejawnych w postępowaniu sądowym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i ETPCz w zakresie dostępu stron do materiałów niejawnych w postępowaniu karnym. Sporządzanie środków odwoławczych przez strony w sprawach z materiałami niejawnymi.
9. Przepisy intertemporalne a wykorzystanie materiałów obejmujących informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z kontroli operacyjnej i transakcji pozornej Orzecznictwo ETPCz, oraz Sądu Najwyższego w zakresie wykorzystania przez sąd dowodów objętych klauzulami tajności.
10. Sporządzanie dokumentów niejawnych na podstawie kazusów.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia dr Janusz Konecki

  tel. (81) 458 37 58

   e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

główny specjalista Monika Wolińska

tel.  (81) 458 37 49

e-mail: m.wolinska@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-07-04 11:21
Data wytworzenia: 
2018-06-29 14:15
Autor treści: 
Monika
Wolińska
Ostatnia zmiana: 
2018-07-04 11:21
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński