Menu top

Uzasadnianie orzeczeń sądowych 10-12 grudnia 2018r. Dębe-C19/D/18

Data szkolenia: 10-12 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Paweł Nowak
doktor habilitowany nauk humanistycznych, prof. KUL, Kierownik Katedry Teorii i Zastosowań Tekstu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, wykładowca KSSiP. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

Jacek Sadomski
doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym monografii dotyczących ochrony dóbr osobistych: „Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej”, Warszawa 2003, „Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy”. Warszawa 2008, a także współautor komentarzy: do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (red. J. Wierciński, Warszawa 2014) oraz Konstytucji RP (red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez wiele lat przewodniczący sekcji Prawa Cywilnego, a następnie sekcji Prawa Ustrojowego
i Postępowania Cywilnego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Tematyka szkolenia

„Uzasadnianie orzeczeń sądowych”

1. Budowa uzasadnienia – założenia modelowe na tle orzecznictwa:
- założenia modelowe co do struktury uzasadnienia i ich podstawa normatywna;
- budowa uzasadnienia jako element komunikacji;
- ustne motywy orzeczenia, uzasadnienie pisemne, uzasadnienie zdania odrębnego -- analogie i odrębności w budowie;
- uzasadnienie skrócone – specyfika i sposób konstruowania;
- struktura uzasadnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.
2. Budowa uzasadnienia – problemy praktyczne:
- sposób konstrukcji uzasadnienia i organizacja jego treści;
- budowa ustnych motywów rozstrzygnięcia;
- uzasadnienie pisemne a uzasadnienie „wygłoszone” i jego transkrypcja –odrębności w sposobie formułowania na tle wniosków z dotychczasowej praktyki;
- technika referowania dotychczasowego przebiegu postępowania;
- opis ustaleń faktycznych i sposobu ich dokonania;
- budowa części prawnej;
- uzasadnienia orzeczeń wpadkowych i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.
3. Wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu – rodzaje komunikacji i oddziaływanie na odbiorcę-wygłaszanie uzasadnienia ustnego
4. Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty)
5. Poprawność językowa (najczęściej popełnianie błędy językowe w komunikacji prawniczej, najważniejsze normy i zasady językowe – składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne)
6. Prosta polszczyzna/prosty język (zasady tworzenia komunikatów prawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu odbiorców, upraszczanie komunikacji publicznej)
7. Sporządzanie uzasadnienia-warsztaty
 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia dr Paweł Zdanikowski

  tel. (81) 440 87 27

   e-mail: p.zdanikowski@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

główny specjalista Monika Wolińska

tel.  (81) 458 37 49

e-mail: m.wolinska@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-07-04 11:22
Data wytworzenia: 
2018-06-29 14:11
Autor treści: 
Monika
Wolińska
Ostatnia zmiana: 
2018-07-04 11:22
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński