Język strony

Menu top

Ogłoszenie o naborze na aplikację ogólną w 2011 roku

KOMUNIKAT DYREKTORA KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

z dnia 12 maja 2011 r. o naborze na aplikację ogólną w 2011 roku.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłasza nabór na aplikację ogólną w 2011 r.

Konkurs na aplikację ogólną przeprowadzony zostanie w Warszawie, w dwóch etapach :

 1. dnia 5 października 2011 r. o godzinie 10.00 – test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
 2. dnia 26 października 2011 r. o godz. 10.00 – praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, które zostanie określone przez Ministra Sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem nr 126/11/DK z dnia 5 maja 2011 r. wyznaczył limit 200 (dwustu) miejsc na aplikację ogólną.

Zajęcia na aplikacji ogólnej rozpoczną się w lutym 2012 r.

Zgłoszenia do konkursu należy składać osobiście w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, pok. nr 317 (tel. 12 6179622) lub za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego na adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków z dopiskiem „Konkurs”.

Termin do złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 12 lipca 2011 r.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:

 1. odręczny bądź sporządzony w wersji elektronicznej z własnoręcznym podpisem wniosek o dopuszczenie do konkursu skierowany do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 2. ankieta personalna: w wersji elektronicznej;
 3. życiorys;
 4. oryginał albo urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie;
 6. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed dniem jej złożenia;
 7. oświadczenie składającego zgłoszenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. kopię dowodu osobistego;
 9. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Opłata za udział w konkursie wynosi 693 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote) i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, numer: NBP Oddział Okręgowy w Krakowie 62 1010 1270 0051 7713 1200 0000, z dopiskiem: „Opłata za konkurs na aplikację ogólną”.

Nabór na aplikację ogólną odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566, z późn. zm.).

 

Data publikacji: 
2013-08-09 14:02
Data wytworzenia: 
2013-08-09 14:02
Ostatnia zmiana: 
2017-07-27 13:13
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński