Seminarium CEPOL w ramach projektu Criminal Justice we współpracy z EJTN “Financial investigations and asset recovery for traffic in human beings investigations” 26-29.06.2017, Wiedeń

 

 

Data szkolenia:

26-06-2017 - 29-06-2017

Miejsce szkolenia:

Wiedeń, Austria

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium i warsztaty

Termin zgłoszeń:

29.03.2017

Sygnatura:

M12/G/17

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje o naborze na międzynarodowe szkolenie organizowane w 2017 roku będące efektem współpracy Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) oraz Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) dotyczące współpracy transgranicznej w sprawach karnych w fazie postępowania przygotowawczego

Zakres tematyczny szkolenia

Description:

Training course addressed to policy developers in THB, law enforcement officials investigating THB crime as well as specialists on financial investigation with professional knowledge and experience on counter-trafficking and the fight against money laundering. Judges and prosecutors preferably involved in judicial cooperation in criminal matters.

The aim of the course is to incorporate the financial investigation into the THB investigations by improving the  cooperation  between  the  HB investigators  and  specialists  on  financial  investigation.  As  general Learning Outcomes - upon completion of the activity, the participants will be able to:

• Demonstrate the importance of and benefits from financial investigations in the context of THB as a predicate offense

• Outline  all  the  steps  in  the  process  of  identifying,  investigating,  seizing  and  confiscating  the proceeds of THB crimes

• Recognise where in THB cases financial investigations and asset recovery may become relevant and vice versa; recognise indicators and techniques of financial crimes

• Use of information sources including operational sources as well the private sector, NGO’s, tax authorities, banks

• Convert intelligence into evidence

• Describe the national / international legal framework in the context of financial investigations and asset recovery

• Identify  how  the  law  enforcement  agencies  and  financial  institutions  can  work  together  and strengthen the cooperation with the FIU and tax services at national level

• Describe the possibilities of using Europol and the use of JITs in this context

• Initiate   or   contribute   to   cross-border   cooperation   in   the   context   of   THB   and   financial investigations and asset recovery and explain the opportunities and challenges of these procedures

• Plan a pro-active / reactive investigation and integrate it in a THB case including asset recovery

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w załączonym poniżej pliku 'EJTN General Corporate Policy'. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie znajdują się w załączonym niżej pliku "FAQ".

Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zorganizowania sobie podróży i dokonania rezerwacji hotelu.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w poszczególnych seminariach zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium w terminie do dnia 29 marca 2017 r. powinny:

 1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących (proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących na dane szkolenie opisany jest poniżej) oraz
 2. przesłać załączony poniżej formularz aplikacyjny na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl. (formularz powinien zawierać motywację w języku angielskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego; WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M12/G/17).

Wymogi:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i wyższy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić czytelnie formularz aplikacyjny. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
 3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
 4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 5. Osoby rekomendowane przez KSSIP do wzięcia udziału w seminarium zostaną poinformowane drogą mailową najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2017 r. Nieotrzymanie informacji we wskazanym terminie oznacza niezakwalifikowanie do udziału w seminarium. Osoby niezakwalifikowane umieszczone są na liście rezerwowej.

Jednocześnie przypominamy, że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w seminarium podejmuje organizator.

O przedmiotowej decyzji zostaną powiadomione jedynie osoby zakwalifikowane.

 

Aby dokonać zapisu na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP należy:

 1. W celu zapisania się na listę oczekujących należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiP www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.
 2. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.
 3. W celu zapisania się na seminarium po zalogowaniu się na platformę w sekcji „Kategorie kursów” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia międzynarodowe 2017”, gdzie zostało zamieszczone poszczególne szkolenia.
 4. W celu rejestracji na seminarium należy zapisać się na listę oczekujących.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

 

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

 

ZASADY FINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KATALOGU EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/CEPOL-EJTN-Training-on-Financial-investigations-and-asset-recovery-for-the-THB-investigations-CR201615/

 

Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP: Ewa Dzioba

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Wkrótce dostępny

 

Data publikacji: 
2017-03-15 10:54
Data wytworzenia: 
2017-03-15 09:29
Autor treści: 
Ewa
Dzioba
Ostatnia zmiana: 
2017-03-15 10:54
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki