Nabór na szkolenie "Judicial Training Methods Leadership Seminar" 15-16 maja 2017 roku, Rzym

Data szkolenia:

15-05-2017 – 16-05-2017

Miejsce szkolenia:

Rzym

Grupa docelowa:

prezesi, wiceprezesi sądów;  osoby sprawujące funkcje kierownicze
w prokuraturach;

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

zmieniony na 22 marca 2017

Sygnatura:

M10/D3/17

Język roboczy:

angielski, francuski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych seminariach organizowanych w 2017 roku w ramach projektu  Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości „Judicial Training Methods”

Szkolenia realizowane w ramach projektu Judicial Training Methods mają na celu propagowanie dobrych praktyk w zakresie metodologii kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości i zarządzania nimi. U podstaw projektu Judicial Training Methods leży upowszechnienie wiedzy na temat metodologii kształcenia ustawicznego i wstępnego oraz wymiana doświadczeń i nawiązanie międzynarodowego dialogu pomiędzy przedstawicielami instytucji kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawicielami wysokiej kadry zarządzającej pracą organów wymiaru sprawiedliwości. Ponadto szkolenia mają na celu zwiększenie efektywności wymiaru sądownictwa oraz promowanie szkoleń w zakresie kompetencji miękkich.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia spośród kadry zarządzającej sądami i prokuraturami  na trzecie tegoroczne seminarium, które odbędzie się pod tytułem „Judicial Training Methods Leadership Seminar” w Rzymie w dniach 15-16 maja 2017 roku. Przedmiotowe szkolenie poświęcone będzie analizie stosowanych przez kadry kierownicze metod zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Szkoła dysponuje wolnym miejsce na tym szkoleniu. O ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

Zakres tematyczny szkolenia

Description: 

Training to leadership in the judiciary is a difficult task, because leadership and court management are to be balanced with values that are inherent in the judiciary, such as judicial independence. However, leaders in the judiciary, and especially presidents of courts and chief prosecutors, should be supported by training in developing specific skills and capacities -such us “personal development”, leadership and communication skills development, change management capacity development-  that are necessary for the efficient and effective management of judicial organisations. Competences concerning court leaders’ appointment and evaluation often belong, in EU Member States, to Judicial Councils.  Depending on the national legal framework, Judicial Councils, when they exist, allocate resources -human and or financial-, sometimes decide on mobility of judges and prosecutors, sometimes establish the qualities that leaders must have in order to be appointed, sometimes determine the targets of the courts or of the individual performance, sometimes establish or verify the implementation of ethical rules by leaders. The Judicial Councils’ roles and competences are strictly intertwined with judicial leaders’ roles. Hence the working group Judicial Training Methods has established a cooperation with ENCJ, in order to share views and best practices.

A conference, focused on concrete problems of training to leadership, was organised by the EJTN in cooperation with ENCJ in Barcelona on 12 and 13 July 2016. This day-and-a-half training is aimed at following up the cooperation between EJTN and ENCJ in the field of training to leadership. It is specifically aimed at identifying leaders’ training needs. Target audience: President of courts and Chief prosecutors from all EU Member States. Selection of national participants : 1 per country

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w pliku 'EJTN General Corporate Policy' w załączniku.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW oraz pobranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na czas pobytu na szkoleniu poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje
w kosztach szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Warunki uczestnictwa

  1. Znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Czytelne wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe.

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury
i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury
https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl , w temacie wpisując sygnaturę M10/D3/17 do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 13.00.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy
    e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
  • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

 

ZASADY FINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KATALOGU EJTN:

http://www.ejtn.eu/Documents/Member%20Area/Documents/EJTN_CFP_2016.pdf

 

FAQ – pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

Więcej informacji o szkoleniu: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/Seminar-on-Leadership--TM201703/

 

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Data publikacji: 
2017-03-13 14:58
Data wytworzenia: 
2017-03-13 14:54
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2017-03-16 10:45
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska