ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA APLIKACJI W SPRAWIE DELEGOWANIA DO KSSIP

           Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP lub w Biurze Dyrektora KSSiP oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziów wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku.

 

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

            Preferowane będą osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy prawniczej z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych albo z zakresu prawa karnego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości), umiejętnościami interpersonalnymi i pracy w grupie oraz łatwością nawiązywania kontaktów. Znajomość języków obcych, potwierdzona stosownym certyfikatem, będzie stanowić dodatkowy atut kandydata.

            Miejscem pełnienia czynności przez osobę delegowaną będzie Dział Planowania Szkoleń Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 62.

            Zainteresowani, proszeni są o złożenie wniosku o delegowanie wraz z curriculum vitae w terminie do dnia 31 marca 2017 roku, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Delegowanie do KSSiP - OSUiWM”.

Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerami:

(81) 440 87 10

(81) 458 37 57.

Biuro Dyrektora

 

    Preferowane będą osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, umiejętnościami z zakresu korekty językowej i merytorycznej publikacji prawniczych oraz zdolnościami organizacyjnymi. Znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego lub innego języka obcego będzie stanowiła dodatkowy atut.

     Miejscem pełnienia czynności przez delegowanego będzie siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5.

     Do obowiązków delegowanego należało będzie w szczególności: opracowywanie projektów aktów wewnątrzzakładowych w sprawach organizacji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, udzielanych pełnomocnictw, porozumień o współpracy i umów, stanowisk prawnych dotyczących działalności Krajowej Szkoły, wniosków zakupowych oraz dokumentacji do przetargów - zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych KSSiP - w zakresie związanym z działalnością Biura Dyrektora, sprawozdań z działalności Krajowej Szkoły, administrowanie i aktualizowanie internetowej bazy aktów własnych KSSiP, weryfikowanie poprawności korekty językowej i merytorycznej dokonanej przez wykonawców świadczonych na rzecz KSSiP usług wydawniczych.

    Zainteresowani proszeni są o złożenie wniosku o delegowanie wraz z curriculum vitae w terminie do dnia 31 marca 2017 roku, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@kssip.gov.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „delegowanie do KSSiP – BD”.

 Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerami:

(12) 617 96 14,

(12) 617 96 12

lub (12) 617 96 06.

            Wnioski, które nie będą spełniały wskazanych wymogów, zostaną pominięte przy rozpatrywaniu kandydatur. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane wnioski.

Data publikacji: 
2017-03-07 10:16
Data wytworzenia: 
2017-03-07 10:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-03-07 15:32
Autor zmiany: 
Agnieszka
Welenc