Język strony

Menu top

Zarządzenie Nr 7/2009 Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 30 lipca 2009 r.

A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2009
Przewodniczącego Komisji Konkursowej z dnia 30 lipca 2009 r.
Na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2009r., nr 67, poz.566),
zarządzam, co następuje:
 1. Test konkursowy przeprowadzony zostanie na czterech salach i nadzorowany będzie przez cztery zespoły konkursowe powołane przez Ministra Sprawiedliwości.
 2. Zarządzam przydział kandydatów do poszczególnych zespołów w systemie alfabetycznym, a informacja o przydzieleniu danej osoby, zgodnie z układem alfabetycznym, zostanie umieszczona przed wejściem do budynku w którym przeprowadzony zostanie test, jak też przed wejściem na poszczególne sale.
 3. Do budynku wejść mogą wyłącznie zakwalifikowani kandydaci, a w budynku mogą przebywać w czasie testu pracownicy administratora obiektu, członkowie zespołów, członkowie komisji konkursowej, oraz inne osoby, które zajmują się organizacją testu o obsługą kandydatów a także inne osoby, za zezwoleniem Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 4. Rejestrację kandydatów przeprowadzają poszczególne zespoły, a czynność ta polega na ustaleniu, w oparciu o dokument stwierdzający tożsamość, tj. dowód osobisty lub paszport, zgodności danych personalnych osoby zgłaszającej się na test konkursowy z danymi osobowymi osoby dopuszczonej do tego testu.
 5. Po rejestracji kandydat losuje kopertę z kodem, a także numer stolika i zajmuje przy nim miejsce; wyjście z sali, po zajęciu miejsca przy stoliku, możliwe jest wyłącznie do toalety – do godziny 10.40.
 6. W związku z treścią §14 ust. 3 rozporządzenia zakazuję wnoszenia na salę urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji, jak też tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa ani innych opracowań mogących służyć pomocą przy rozwiązywaniu zadań testowych; stwierdzenia posiadania tych urządzeń i materiałów – po dokonaniu rejestracji i wejściu na salę – skutkować będzie wykluczeniem z testu kandydata (§13 ust.4 rozporządzenia); kandydat, który takie urządzenia lub przedmioty będzie posiadał, winien je zdać do depozytu przed rejestracją; do depozytu nie będą przyjmowane torebki i saszetki.
 7. Obowiązek wpisania numeru kodu w prawym górnym rogu pierwszej strony testu rozszerzam także na arkusz odpowiedzi, stanowiący nieodłączną część testu.
 8. W celu uniknięcia możliwości omyłkowego wpisania kodu w polu kodowym ( system zakreślenia pola czterech cyfr), należy dodatkowo wpisać wylosowany kod nad polem kodowym, w przeznaczonym do tego celu polu.
 9. Po wpisaniu swego imienia i nazwiska na kartce oraz ponownego jej umieszczenia, po zaklejeniu, w kopercie – kopertę należy umieścić w prawym górnym rogu stolika, w celu ułatwienia jej odbioru.
 10. Na blacie stolika nie mogą znajdować się żadne przedmioty, poza cienkopisem oraz, dostarczoną przez organizatorów konkursu, wodą i serwetką; torebki i saszetki mogą zostać umieszczone pod stolikiem ale w czasie testu nie wolno ich otwierać, pod rygorem wykluczenia z testu.
 11. Zakazuję otwierania testu – pod rygorem wykluczenia z testu konkursowego – aż do czasu otrzymania zezwolenia;
 12. Czas trwania testu konkursowego (240 minut), liczony będzie dla wszystkich kandydatów w czterech salach, od momentu stwierdzenia przez kierujących pracą zespołów konkursowych faktu zebraniawszystkich kopert z kodami i przekazania tej informacji przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej – za pomocą systemu radiowęzła – wszystkim kandydatom; wówczas także zostanie przekazana informacja o godzinie rozpoczęcia testu oraz godzinie zakończenia testu konkursowego.
 13. W trakcie testu konkursowego kandydat może opuścić salę tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody członka komisji konkursowej kierującego pracą zespołu, pod nadzorem członka zespołu konkursowego; ustalam, iż chęć opuszczenia sali w której odbywa się konkurs, winna być sygnalizowanawyłącznie podniesieniem ręki; w przypadku gdy zamiar opuszczenia sali jednocześnie zgłosi kilka osób, kolejność oraz reguły opuszczania sali ustali członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu.
 14. Godzina opuszczenia sali oraz godzina powrotu na salę winna zostać odnotowana na pierwszej stronie testu – w tym celu test wraz z arkuszem odpowiedzi winien zostać przekazany do stolików będących w dyspozycji członków zespołów.
 15. Ustalenie faktu komunikowania się kandydata z innymi osobami zdającymi lub też z osobami z zewnątrz oraz zakłócanie przebiegu testu w inny sposób, skutkuje wykluczeniem tej osoby z testu;
 16. Zakończenie pracy należy sygnalizować podniesieniem ręki, a po podejściu członka zespołu konkursowego i po otrzymaniu od niego poświadczenia odbioru testu konkursowego i arkusza odpowiedzi, należy niezwłocznie – ewentualnie po odebraniu zdeponowanych przedmiotów – opuścić budynek w którym przeprowadzany jest test konkursowy.
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jarosław Matras
Data publikacji: 
2013-08-09 10:52
Data wytworzenia: 
2013-08-20 10:55
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:16
Autor zmiany: 
admin