Menu top

Nowy zeszyt Kwartalnika - 1(37)/2020

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (1(37)/2020) w wersji elektronicznej (LINK).

Zeszyt otwiera tekst Prof. dr. hab. Józefa Wójcikiewicza O błędach w śledztwie i sposobach ich unikania. Przedmiotem artykułu jest problematyka błędów w śledztwie, ich genezy oraz przyczyn. Autor wskazuje na trzy zasadnicze powody błądzenia: po pierwsze: skłonność ludzkiego umysłu do uporczywego trzymania się znanych i sprawdzonych rozwiązań, po drugie: akceptowanie informacji tylko wtedy, jeśli zgadzają się z naszymi przekonaniami, po trzecie: błąd potwierdzenia.

Kolejny tekst to opracowanie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – Zbigniewa Niemczyka - Transakcja pozorna i wykorzystanie jej rezultatów w procesie karnym. W opracowaniu autor podejmuje się analizy zagadnienia transakcji pozornej i wykorzystania jej rezultatów w procesie karnym co obwarowane jest licznymi warunkami, wymaga umiejętnego zbadania wielu obszarów działania służb uprawnionych do realizacji tego typu czynności i niejednokrotnie budzi poważne wątpliwości interpretacyjne w praktyce prokuratorskiej i sędziowskiej.

W dalszej części zamieszczono tekst Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenie związane z dokumentowaniem wypadków przy pracy autorstwa mgr. Marcina Jachimowicza – zastępcy Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie, wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W przedstawionym opracowaniu autor poddał analizie znamiona przestępstw i wykroczeń związanych z dokumentowaniem wypadków przy pracy. Najwięcej miejsca, z uwagi na istotne problemy interpretacyjne, poświęcono znamionom alternatywnym przestępstwa z art. 221 k.k.  – niesporządzeniu dokumentacji wypadku przy pracy, jak również nieprzedstawieniu dokumentacji tego typu zdarzeń.

W dziale Debiuty opublikowano dwa teksty: Przedawnienie roszczeń majątkowych i zarzut przedawnienia w prawie cywilnym autorstwa mgr Mariusza Ćwikły – doktoranta w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Pałka teleskopowa jako „inny podobnie niebezpieczny przedmiotw rozumieniu art. 280 § 2 k.k. autorstwa mgr. Łukasza Skrabaczewskiego – aplikanta aplikacji prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

W dziale Glosy zamieszczono trzy interesujące analizy rozstrzygnięć sądów:  Nasciturus jako rzeczywisty spadkobierca a art. 1028 k.c. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 r., III CZP 12/19 autorstwa Dr. hab. Grzegorza Wolaka - prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, wiceprezesa i przewodniczącego IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli; Glosę do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 maja 2018 r., II Aka 64/18 autorstwa Dr. hab. Zygmunta Kukuły, funkcjonariusza III Komisariatu Policji w Bielsku-Białej, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, oraz opracowanie pt. Istota sprawy o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 października2018 r., I CZ 89/18 autorstwa Dr. Daniela Jakimca.

Zeszyt zamyka dział poświęcony funkcjonowaniu Krajowej Szkoły zawierający cykliczne opracowanie dr Renaty Pawlik pt. Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obejmujące przegląd mających miejsce w ostatnim kwartale, najistotniejszych wydarzeń oraz projektów realizowanych przez Krajową Szkołę.

Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów (LINK).

Data publikacji: 
2020-04-03 09:02
Data wytworzenia: 
2020-04-03 09:01
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-04-03 09:07
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński